آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 253
تعداد پذیرش 26
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 169
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 144

مقالات منتشر شده (از سال 1377)
تعداد دوره‌ها 21
تعداد شماره‌ها 85
تعداد مقالات 776
تعداد مشاهده مقاله 11358
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 22643
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 39 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 82 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 171 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 89 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 41 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 27 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 10 %