راهنمای تنظیم مقاله

 فصلنامه مطالعات ملی به‌منظور تولید دانش تخصصی دربارة «هویت و همبستگی ملی»، مقالات را با شرایط ذیل پذیرش و چاپ می‌نماید:

1- برآمده از یک کار اصیل پژوهشی و دارای ویژگی‌ دانش‌افزایی باشد. 2- واجد معیارها و ضوابط علمی تحقیق به‌ویژه از بُعد روشی و نظری باشد. 3- قبلاً در نشریات یا مجموعه‌مقالات، سمینارها و مجامع علمی دیگر چاپ نشده باشد. 4- مقالات برگرفته از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری به شرط قید نام استاد راهنما در کنار نام نویسنده قابل چاپ است.

 

چگونگی تدوین مقالات

صفحة اول: 1- عنوان کامل مقاله، نام و نام‌خانوادگی، عنوان علمی (رتبة دانشگاهی، رشته تحصیلی، محل کار یا تدریس)، آدرس پست‌ الکترونیکی و شماره تماس نویسنده یا نویسندگان. 2- چکیدة فارسی حداکثر در 150 کلمه، 3- کلید‌واژه (حداکثر 5 کلمه). 4- در صورتی که مقاله برگرفته از پایان‌نامه یا طرح پژوهشی باشد که سازمان یا نهادی هزینة‌ مالی پروژه را پرداخت کرده باشند، مراتب در پاورقی صفحة اول درج گردد.

صفحات دوم و بعد از آن: 1- مقدمه و طرح مسأله 2- سؤال یا سؤال‌های تحقیق 3- چارچوب نظری یا مفهومی(تعریف مفاهیم، فرضیه‌ها، تئوری‌های تبیین‌کنندة موضوع، مدل نظری) 4- روش تحقیق 5- یافته‌های تحقیق 6- تکنیک گردآوری اطلاعات، حوزة تحقیق، سال انجام تحقیق، جامعة آماری و حجم نمونه 7- خلاصه و نتیجه‌گیری 8- یادداشت‌ها 9- منابع 10- خلاصة انگلیسی مطابق صفحة اول.

 

ویژگی‌های شکلی مقاله

1- مقاله، با نرم‌افزار Word حروف‌چینی شده و حداکثر بین 16-18 صفحه حتماً از طریق تارنمای فصلنامه ارسال گردد.2- مقاله با ابعاد (بالا 2، پایین 10، چپ و راست 5/4) باشد. 3- ارجاعات در داخل متن به صورت فارسی و کامل درج شود (نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار: صفحه یا صفحات) 4- کلمات غیرفارسی در داخل متن شماره‌گذاری (توک) و معادل لاتین آن در پایین صفحه درج شود.
5- پی‌نوشت‌ها به آخر مقاله و قبل از منابع منتقل شود. 6- منابع در انتهای مقاله به ترتیب حروف الفبا به تفکیک منابع فارسی و غیرفارسی ذکر شود. 7- فهرست منابع و مآخذ به روش زیر تدوین و در پایان مقاله اضافه شود:

الف) کتاب‌ها: نام‌خانوادگی، نام (سال انتشار)؛ عنوان کتاب (Bold)، مترجم: جلد. محل نشر: ناشر.

ب) مقالات: نام‌خانوادگی، نام (سال انتشار)؛ «عنوان مقاله»، نام نشریه (Bold)، دوره‌، شمارة نشریه، مکان نشر: صفحاتی که مقاله به خود اختصاص داده است.

ج) منابع الکترونیکی: نام‌خانوادگی، نام (تاریخ مراجعه به سایت یا وب‌لاگ)؛ عنوان مقاله یا نوشته؛ آدرس دقیق اینترنتی یا دسترسی (CD، ...)

د) پایان‌نامه‌ها: نام‌خانوادگی، نام (سال تحصیلی که رساله دفاع شده است)؛ عنوان کامل رساله (Bold)‌، نام استاد راهنما و مشاوران، شهر محل استقرار دانشکده یا دانشگاه: نام دانشگاه، (منتشر نشده).

ه‍.(‍ سایر منابع: پیروی از الگوهای متداول در مجلات علمی معتبر.