آ

 • آبادیان، حسین روزنامه کاوه ؛ رهیافتی روشنفکرانه برای تجدد و هویت ایران [دوره 6، شماره 21، 1383]

 • آبادیان، حسین فرادهش ، هویت قومی و مساله تاریخ نگاری [دوره 11، شماره 43، 1388]

 • آذرخش، اردشیر بررسی سلسله مراتب گروه مرجع دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه [دوره 17، شماره 65، 1394]

 • آزاد مر، اسفندیار بررسی رابطه بین نظام ارزشی نوجوانان و هویت ملی در آنان [دوره 9، شماره 34، 1386]

 • آقاب، احسان مطالعه چگونگی برساخت هویت احساسی کاربران فضای مجازی در بین جوانان شهر قم [دوره 6، شماره 24، 1383]

 • آقابابایی، احسان مطالعه چگونگی برساخت هویت احساسی کاربران فضای مجازی در بین جوانان شهر قم [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 57-74]

 • آقاپور، اسلام بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با هویت ملی جوانان نظامی در یکی از مناطق نظامی [دوره 13، شماره 50، 1390]

 • آقامحمدی، جواد بررسی میزان انعکاس شاخصه هویت و مؤلفه‌های آن در متون درسی مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان دیواندره [دوره 17، شماره 66، 1394]

 • آلمال، فرنگیس سیمای هویت اجتماعی جوانان ایرانی [دوره 12، شماره 47، 1389]

 • آیوازیان، سیمون نقش دولت‌های استعماری در بازتعریف معماری مسکونی ایران [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 131-146]

ا

 • ابراهیمی، قربانعلی بررسی جامعه شناختی گونه های هویتی در بین جوانان (مطالعه موردی جوانان شهر بابلسر) [دوره 9، شماره 33، 1386]

 • ابراهیمی، مرحوم بنی الله امنیت هویت‌محور بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران از منظر امام خمینی(ره): فراسوی دولت ـ ملت محوری [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 79-98]

 • ابراهیمی پور، حوا بررسی رابطه مصرف اینترنتی و هویت دینی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 17، شماره 65، 1394]

 • ابریشمی، عبدلله میزگرد اقوام ایرانی (میزگرد) [دوره 2، شماره 8، 1379]

 • ابریشمی، عبدلله میزگرد تنوع قومی در ایران ؛ چالش ها و فرصت ها (2) [دوره 2، شماره 9، 1379]

 • ابوالقاسمی، محمود تأثیر اینترنت بر ارزش های خانواده: از منظر هویت دینی و ملی [دوره 14، شماره 55، 1391]

 • ابوطالبی، علی فرهنگ و هویت ایرانی (میزگرد) [دوره 1، شماره 4، 1378]

 • اح، مجید از جامعه شناسی تاریخی ایران تا نظریه سیاستی پیشرفت (توسعه)؛ [دوره 14، شماره 56، 1391]

 • احقر، قدسی بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سبک های هویت و مقایسه آنها در دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 3، شماره 14، 1380]

 • احقر، قدسی رابطه نظام ارزشها با هویت ملی دانش آموزان مطالعه موردی ؛ دانش آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی88-89 [دوره 11، شماره 44، 1388]

 • احمدی، پروین مؤلفه های فرهنگ عمومی در کتاب های درسی دوره ابتدایی ایران [دوره 14، شماره 55، 1391]

 • احمدی، حسین بررسی کتاب‌های درسی جمهوری آذربایجان (با تأکید بر کتاب های تاریخی) [دوره 12، شماره 46، 1389]

 • احمدی، حمید همبستگی ملی و وفاق اجتماعی (میزگرد) [دوره 1، شماره 1، 1378]

 • احمدی، حمید وفاق اجتماعی (2) (میزگرد) [دوره 1، شماره 2، 1378]

 • احمدی، سیدباقر بازنمایی مفاهیم ایثار و شهادت در سینمای دفاع مقدس (تحلیل مقایسه‌ای فیلم پرواز در شب و عقاب‌ها) [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 45-62]

 • احمدی، سیده بازنمایی ارزش های انقلابی در دومین سرود ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 62، 1393]

 • احمدی، سیروس رابطه عزّت‌نفس ملّی و مصرف کالاهای خارجی در بین شهروندان ایرانی [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 47-65]

 • احمدیان، قدرت «نظریه تاریخ ترک و زبان خورشید»؛ خوانشی گفتمانی از هویت ملی کمالیستی [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 59-78]

 • احمدپور، ایران مدل‌سازی نقش ورزش در فرآیند شکل‌گیری هویت ملی [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 41-58]

 • احمدپور، خسرو هویت ملی در ایران مرور سیستماتیک مقاله‌های علمی ـ پژوهشی(1395-1390) [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 3-24]

 • احمدی پور، زهرا تبیین عوامل موثر در مکان گزینی پایتخت ها در ایران باستان [دوره 10، شماره 39، 1387]

 • احمدی پور، طا لزوم اتخاذ سیاست زبانی مناسب در برابر گسترش زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 35، 1386]

 • احمدی خلجی، بابک نظریه هویت اجتماعی و بازنمایی کنش‌ هویتی داعش [دوره 6، شماره 23، 1383]

 • احمدی خلجی، بابک کارکردهای هویتی پیشداوری و تصورات قالبی مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران [دوره 14، شماره 56، 1391]

 • احمدی شاپورآبادی، محمدعلی تحلیلی بر ظرفیت‌های توسعة گردشگری مذهبی ـ فرهنگی کلان‌شهر قم [دوره 12، شماره 46، 1389]

 • احمدلو، حبیب نقش سرمایه اجتماعی در روابط بین قومی و هویت ملی (بررسی جوانان تبریز و مهاباد) [دوره 6، شماره 24، 1383]

 • احمدلو، کاووس مؤلفه‌های هویت اسلامی و ایرانی در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 63-76]

 • احمدی نژاد، حمید غیریت‏سازی خاکستری در شاهنامه فردوسی براساس نظریه گفتمان لاکلائو و موفه [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 23-42]

 • احمدی نوحدانی، سیروس نظریه آیکونوگرافی و روند جداسازی سرزمینهای ایرانی در قرن نوزدهم [دوره 15، شماره 58، 1392]

 • اخوانی، سعید بازخوانی هویت شیعی در آثار هنری عصر صفویه با رویکرد سپهر نشانه‌ای [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 43-60]

 • اخوان کاظمی، مسعود ژئوکالچر ایرانی در شبه قاره هند [دوره 3، شماره 14، 1380]

 • ادیبی، مهدی جهانی شدن فرهنگ با تأکید بر هویت اجتماعی جوانان شهر اصفهان [دوره 9، شماره 35، 1386]

 • ادیبان، هاشم بازنمایی هویت ناحیه‌ای و ملی در کتاب استان‌شناسی هرمزگان، کردستان و سیستان و بلوچستان [دوره 16، شماره 64، 1393]

 • ادریسی، افسانه بررسی برخی عوامل موثر بر نگر [دوره 8، شماره 32، 1385]

 • ادریسی، افسانه هویت یابی ملی در فضای رسانه ای [دوره 15، شماره 58، 1392]

 • ایرجی، جواد تأثیر معماری نیکولای مارکوف بر هویت شهر تهران [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 133-144]

 • ارسیا، بابک ارائه مدل اثرگذار هویت و اعتماد اجتماعی بر نگرش به توسعه‌ی سیاسی (مورد مطالعه: مردم شهر تهران) [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 111-130]

 • ایروانی، زهرا آینده‌پژوهی هویت ملی ایران در افق زمانی 1407 [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 3-20]

 • ایزدپناه، سیروس بررسی رابطه‌ی بین سطح یادگیری زبان انگلیسی و تغییر هویت اجتماعی ـ فرهنگی زبان‌آموزان ایرانی [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 45-60]

 • ازغندی، سید علیرضا بازنمایی هویت ملی در کت [دوره 17، شماره 65، 1394]

 • ازغندی، علیرضا ارائه مدل اثرگذار هویت و اعتماد اجتماعی بر نگرش به توسعه‌ی سیاسی (مورد مطالعه: مردم شهر تهران) [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 111-130]

 • استکی، نسیم نسبت بین آگاهی و گرایش به عرفان اسلامی در فرایند هویت‌یافتگی [دوره 15، شماره 60، 1392]

 • اسدا، مصطفی بررسی گرایش طراحی گرافیک ایران به بازنمایی هویت ملی در عصر جهانی شدن [دوره 17، شماره 67، 1394]

 • اسدیان اردکانی، فائزه تحلیلی بر تأثیرات حضور گردشگران بر فرهنگ جامعه با استفاده از رویکرد فازی مطالعه شهر یزد [دوره 17، شماره 67، 1394]

 • اسفندیار، شهرام هویت مطلوب در بستر الگوی بومی پیشرفت (با رویکردی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 14، شماره 56، 1391]

 • اسک، کریم مطالعه تطبیقی نگرش های زبان فارسی زبانان نسبت به دو زبان فارسی و انگلیسی( با توجه به موضوع جهانی شدن) [دوره 11، شماره 42، 1388]

 • اسکافی، مریم سیاست‌پژوهیِ ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سازمان‌های دولتی استان خراسان رضوی [دوره 6، شماره 22، 1383]

 • اسکندری، مریم معناشناسی مکان در بازخوانی هویت در فضای ورودی مسکن براساس رویکرد پدیدارشناسی [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 105-125]

 • اسکندری، مریم ویژگی‌های معمارانه مکان در طراحی صحنه‌هایی با هویت ملی در فیلم‌های «پری» اثر مهرجویی و «مادر» اثر حاتمی [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 105-124]

 • ایشانی، طاهره نقش کتاب فارسی بخوانیم‌ دوره ابتدایی در هویت ملی (با تأکید برفرهنگ و میراث فرهنگی) [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 115-131]

 • اصفهانیان، فهیمه بررسی عوامل مؤثر بر چند لایه بودن هویت [دوره 5، شماره 19، 1382]

 • اطهری مریان، سید حسین تبادل فرهنگی ، سنت ، مدرنیته ، پست مدرنیته [دوره 1، شماره 2، 1378]

 • اعوانی، غلامرضا روشنفکران ایرانی و هویت (2)(میزگرد) [دوره 5، شماره 20، 1382]

 • اف، محمد هویت اسلامی- ایرانی در فلزکاری عصر صفوی: با تأکید بر کتیبه های موجود بر روی آثار فلزی [دوره 11، شماره 44، 1388]

 • اف، محمد نقوش قالی دستبافت ایرانی، عناصر و نمادهایی از هویت ملی [دوره 12، شماره 48، 1389]

 • اف، محمد عناصر و نمادهای هویت اسلامی در قالی ایرانی [دوره 14، شماره 53، 1391]

 • افروغ، عماد تبادل فرهنگ ها ؛ ضرورت ها و دور نما ها (میزگرد) [دوره 1، شماره 6، 1378]

 • افروغ، عماد رابطه هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان تبریز [دوره 3، شماره 13، 1380]

 • افضلی، رسول مطالعۀ ژئوپلیتیک عمومی داعش در رسانه‌های اجتماعی؛ «جیش الصفوی» و «ملت صلیب» [دوره 17، شماره 66، 1394]

 • افضل طوسی، عفت السادات نقش نمادهای آئینی و دینی در نشانه های بصری گرافیک معاصر ایران [دوره 13، شماره 49، 1390]

 • اقبالی، سمیه مطالعه رابطه محتوای برنامه‌های شبکه استانی سهند با هویت ملی مخاطبان [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 125-139]

 • اکوانی، سیدحمدالله گرایش به هویت ملی و هویت قومی در عربهای خوزستان [دوره 9، شماره 36، 1386]

 • اکوانی، سیدحمدالله رسانه ها و هویت فرهنگی: مطالعه دانش آموزان متوسطه شهر یاسوج [دوره 14، شماره 55، 1391]

 • التیامی نیا، رضا هویت‌طلبی جدید ایرانی‌ها در بستر جهانی‌شدن (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه یاسوج) [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 75-92]

 • الهیاری، فریدون بازنمایی مفهوم ایران در جامع التواریخ رشید الدین فضل الله همدانی [دوره 4، شماره 15، 1381]

 • الهیاری، فریدون علل تحول خوشنویسی و پیوند آن با هویت ایرانی در دوره تیموری [دوره 11، شماره 43، 1388]

 • امی، مرتضی مقایسه وضعیت هویت یابی دانش آموزان پیش دانشگاهی در گروه های قومی استان خوزستان [دوره 7، شماره 28، 1384]

 • ایمان، محمدتقی کاوش مردم‌نگارانه‌ی حس مکانی گردشگران در میراث فرهنگی شهر شیراز [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 21-34]

 • امان اللهی بهاروند، سکندر عشایر و هویت ایرانی 2 (میزگرد) [دوره 1، شماره 6، 1378]

 • امان اللهی بهاروند، سکندر بررسی علل گونه گونی قومی در ایران از دیدگاه انسان شناسی [دوره 2، شماره 9، 1379]

 • امجدیان، فیروز بررسی پتانسیل آنومی و زمینه های بروز آن در شهر کرمانشاه [دوره 6، شماره 24، 1383]

 • امیدی، علی غیریت‏سازی خاکستری در شاهنامه فردوسی براساس نظریه گفتمان لاکلائو و موفه [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 23-42]

 • امیدپور، سجاد جستاری پدیدارشناسانه بر «ایران‌آگاهی» در دوره‌ی معاصر [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 3-20]

 • امیرخانی شهرکی، کاوه هویت شیعی ایرانیان، [دوره 16، شماره 62، 1393]

 • امین، محسن سنجش هویت جمعی ایرانیان؛ مطالعه نسبت مصرف رسانه‌ای و هویت مدرن در شهرهای مرزی کشور [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 33-52]

 • امینی، شهلا هویت ایرانی در شعر کردی (با تأکید بر شعر شاعران جریان ساز معاصر: «هه ژار و هیمن» [دوره 13، شماره 51، 1390]

 • امینی، علی اکبر درآمدی بر شناخت ویژگیهای جمعیت و جوامع عشایری ایران [دوره 5، شماره 17، 1382]

 • امینی، علی اکبر آموزه های شاد زیستن با تکیه بر غزلیات حافظ شیرازی [دوره 10، شماره 38، 1387]

 • امینی زاده، سینا نشانه‌شناسی هویت ملی در پوسترهای انتخاباتی شورای شهر شیراز [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 141-154]

 • انتظاری، مهدیه بررسی نگره هویتی کاربران ایرانی شبکه اجتماعی فیس‌بوک؛ دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 16، شماره 63، 1393]

ب

 • بابایی، مصطفی نقش رسانه‌های مجازی در گرایش به هویت ملی [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 43-68]

 • بابایی سارویی، علیرضا سنجش هویت جمعی ایرانیان؛ مطالعه نسبت مصرف رسانه‌ای و هویت مدرن در شهرهای مرزی کشور [دوره 7، شماره 26، 1384]

 • بابایی سارویی، علیرضا سنجش هویت جمعی ایرانیان؛ مطالعه نسبت مصرف رسانه‌ای و هویت مدرن در شهرهای مرزی کشور [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 33-52]

 • بابایی سالانقوچ، احسان ویژگی‌های شهر خوب در اندیشه ایران‌شهری [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 67-84]

 • بابامیرساطحی، محمد ویژگی‌های شرق‌شناسانه نگاه لرد کرزن به ایران [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 85-104]

 • باغبانیان، مصطفی بررسی نگرش دانشجویان منطقه یازده دانشگاه آزاد به اتحاد ملی و انسجام اسلامی [دوره 12، شماره 48، 1389]

 • باقرآبادی، روح الله بازنمایی هویت ملی ایرانی در بین روشنفکران کُرد کرمانشاهی [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 93-114]

 • باقری خلیلی، علی اکبر هویت فرهنگی در غزلیات حافظ شیرازی [دوره 11، شماره 43، 1388]

 • بیانی، شیرین تاریخ نگاران و هویت (2) (میزگرد) [دوره 4، شماره 15، 1381]

 • بیانی، شیرین تاریخ نگاران و هویت ملی (3) (میزگرد) [دوره 4، شماره 16، 1381]

 • بختیاری، مهدی میزان توجه به مؤلفه‌های هویت ملی در نامگذاری معابر اصلی شهر تهران [دوره 17، شماره 65، 1394]

 • بخشی، حامد تحلیل محتوای جلوه های ایثار در سینمای دفاع مقدس طی سالهای 1360 تا 1386 [دوره 15، شماره 57، 1392]

 • بخشایش، علیرضا رابطه بین باورهای مذهبی، بحران هویت و سبک های هویت در دانش آموزان [دوره 14، شماره 56، 1391]

 • بذرافکن، حم بازنمایی اجتماعی در شاهنامه فردوسی (بررسی سیر شکل گیری و دگرگونی جامعه ایرانی در شاهنامه فردوسی) [دوره 11، شماره 44، 1388]

 • برا، نرجس نگاهی به سرزمین و فرهنگ مردم بلوچستان [دوره 1، شماره 1، 1378]

 • براتی، بهاره عناصر و نمادهای هویت اسلامی در قالی ایرانی [دوره 14، شماره 53، 1391]

 • براتعلی پور، مهدی نو فضیلت گرایی سیاسی و هویت های جماعتی [دوره 6، شماره 21، 1383]

 • براری، اباذر درآمدی نظری بر چیستی رابطه فرهنگ ملی و امنیت [دوره 11، شماره 41، 1388]

 • بردیافر، نیما تحلیل رابطه سبک زندگی با هویت فرهنگی جوانان شهر تبریز [دوره 16، شماره 64، 1393]

 • برزگر، ابراهیم صراط ،ضابطه هویت در اندیشه ورزی امام خمینی [دوره 1، شماره 5، 1378]

 • برزگر، ابراهیم هویت قبیله ای به مثابه واقعیت در نهج البلاغه [دوره 10، شماره 40، 1387]

 • برزگر، ابراهیم جستاری پدیدارشناسانه بر «ایران‌آگاهی» در دوره‌ی معاصر [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 3-20]

 • بروجردی، مهرزاد فرهنگ و هویت ایرانی در فراسوی مرزها (گزارش) [دوره 1، شماره 5، 1378]

 • بساطیان، سیدمحمد عوامل اجتماعی موثر بر بیگانگی اجتماعی زنان شاغل شهر خرم آباد [دوره 16، شماره 63، 1393]

 • بستان، زهرا تحلیل محتوای جلوه های ایثار در سینمای دفاع مقدس طی سالهای 1360 تا 1386 [دوره 15، شماره 57، 1392]

 • بشیریه، حسین توسعه سیاسی و بحران هویت ملی (گفت و گوی علمی) [دوره 1، شماره 5، 1378]

 • بشیریه، حسین تحول خودآگاهی ها و هویت های سیاسی در ایران [دوره 3، شماره 11، 1380]

 • بیطرفان، مینو تحلیل مفهوم «وطن» در اشعار ملک الشعراء بهار [دوره 13، شماره 52، 1390]

 • بیگ، رضا درون مایه های اساسی شعر مذهبی ایران در دهه های (40 و 50 ش.) [دوره 14، شماره 54، 1391]

 • بیگدلی، ع تاریخ نگاران و هویت ملی (3) (میزگرد) [دوره 4، شماره 16، 1381]

 • بیگدلو، رضا تحلیل تاریخی کارکرد حس مکان در ایجاد و تداوم هویت ایرانی [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 21-42]

 • بلباسی، میثم هویت مطلوب در بستر الگوی بومی پیشرفت (با رویکردی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 14، شماره 56، 1391]

 • بلیلان اصل، لیدا معناشناسی مکان در بازخوانی هویت در فضای ورودی مسکن براساس رویکرد پدیدارشناسی [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 105-125]

 • بلیلان اصل، لیدا ویژگی‌های معمارانه مکان در طراحی صحنه‌هایی با هویت ملی در فیلم‌های «پری» اثر مهرجویی و «مادر» اثر حاتمی [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 105-124]

 • بنیاد، لی تحلیل رابطه سبک زندگی با هویت فرهنگی جوانان شهر تبریز [دوره 16، شماره 64، 1393]

 • بهار، مهری ابژه های دینی و هویت نسلی در ایران ؛ با تکیه بر ابژه های عزاداری [دوره 8، شماره 29، 1385]

 • بهیان، شاپور تحلیل رابطه‌ی هویت ملی وپایبندی به فرهنگ شهروندی (مورد مطالعه کلانشهر شیراز) [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 79-104]

 • بهرامی، روح الله تاریخ ملی در اندیشه تاریخ نگاران ایرانی عربی نویس [دوره 4، شماره 16، 1381]

 • بهرامی عین القاضی، وحید زمینه های تداوم هویت ایرانی در روایت‌های شاهنامه [دوره 6، شماره 21، 1383]

 • بهشتی (تربیت مدرس)، سیدعلیرضا فرهنگ و هویت ایرانی (میزگرد) [دوره 1، شماره 4، 1378]

 • بهمنی قاجار، محمد علی هویت ایرانی و چندگانگی قومی [دوره 9، شماره 33، 1386]

 • بهنوئی گدنه، عباس بررسی جامعه شناختی گونه های هویتی در بین جوانان (مطالعه موردی جوانان شهر بابلسر) [دوره 9، شماره 33، 1386]

پ

 • پاپلی یزدی، محمد حسین عشایر و هویت ایرانی 2 (میزگرد) [دوره 1، شماره 6، 1378]

 • پارسا، ندا سیاستگذاری هویت ملی و الزامات راهبردی آن برای ایران [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 3-20]

 • پاشا، ابراهیم هویت دینی و ملی نوجوانان و جوانان شهر تهران با تاکید بر گروه مرجع [دوره 13، شماره 52، 1390]

 • پاشاپاسندی، حسین علی بررسی هویت ملی در روابط ایران و روم (با تکیه بر شعر فارسی قرون 4 تا 6 ه.ق) [دوره 12، شماره 47، 1389]

 • پاکیده دلشاد، هادی رابطه ی سرمایه ی اجتماعی و هویت ملّی در شهرهای کرمانشاه و جوانرود [دوره 17، شماره 65، 1394]

 • پیرانی، شهره نظریه هویت اجتماعی و بازنمایی کنش‌ هویتی داعش [دوره 6، شماره 23، 1383]

 • پیرانی، شهره نظریه هویت اجتماعی و بازنمایی کنش‌ هویتی داعش [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 77-98]

 • پیرحیاتی، نرگس تبیین جامعه‌شناختی تصورات قالبی در بین دانشجویان [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 117-132]

 • پرگاری، صالح هویت ایرانی در آثار منظوم عصر سلجوقی [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 21-36]

 • پرنیان، لیلا مطالعه رابطه سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی مطالعه موردی: جوانان شهر بندرعباس [دوره 15، شماره 57، 1392]

 • پرنوره، علی بررسی مؤلفه‌های بعد دینی هویت ملی؛ راهبردها و راهکارها [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 17-32]

 • پرهیزگار، اکبر تبیین الگوی نظری سیاست قومی مبتنی بر رویکرد ژئوپلیتیک انسان گرا [دوره 10، شماره 40، 1387]

 • پیرویان، ویلیام فرهنگ و تمدن مشرق زمین (میزگرد) [دوره 2، شماره 7، 1379]

 • پروانه *، فر مؤلفه‌های هویت اسلامی و انقلابی در کتاب‌های درسی تاریخ دورۀ تحصیلی متوسطه رشته‌های علوم پایه (1357-1388) [دوره 16، شماره 64، 1393]

 • پرویزی، الهام معماری ملی از دیدگاه هویت فرهنگی [دوره 10، شماره 39، 1387]

 • پروین، نادر مفهوم و مصداق آگاهی ملی در تاریخ ایران [دوره 9، شماره 34، 1386]

 • پیلتن، فخر السادات بررسی جامعه شناختی نقش مدارس بر تکوین هویت ملی دانش آموزان( مطالعه موردی دانش آموزان سال سوم پیش دانشگاهی شهر شیراز) [دوره 10، شماره 40، 1387]

 • پورالخاص، شکراله تبلور مفهوم ایران در شاهنامه فردوسی: امتزاج عقلانیت و عشق در هویت ایرانی [دوره 17، شماره 66، 1394]

 • پورحسن، ناصر بازنمایی هویت ملی ایرانی در بین روشنفکران کُرد کرمانشاهی [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 93-114]

 • پور حسن، ناصر فناوری ارتباطی ،حاکمیت دولت ها و تبادل فرهنگ ها [دوره 1، شماره 6، 1378]

 • پورسعید، فرزاد هویت مدنی در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 8، 1379]

 • پورسعید، فرزاد هویت مدرن دینی و طرح ناتمام روشنفکری ؛ تامل [دوره 5، شماره 18، 1382]

 • پورسعید، فرزاد جبهه، نمای نزدیک مردان رهاشده از خاک ؛ برداشتی از روایت سینمایی ابراهیم حاتمی کیا [دوره 6، شماره 23، 1383]

 • پورعزت، علی تأملی در مفهوم تصاویر آینده به مثابه ساخت هویت اجتماعی [دوره 16، شماره 64، 1393]

 • پوینده، محمدهادی تبیین جغرافیایی بنیادهای هویت ملی (مورد: ایران) [دوره 12، شماره 45، 1389]

ت

ث

ج

 • جانعلی زاده چوب بستی، حیدر جامعه متمدن از دیدگاه امام خمینی (ره) (شاخص ها ، موانع و راه حل ها) [دوره 8، شماره 29، 1385]

 • جانعلی زاده چوب بستی، حیدر حافظه جمعی و هویت ایرانی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 3-20]

 • جعف، رسول فرازو فرود جنبش کردی (1367_1357) [دوره 7، شماره 26، 1384]

 • جعفری، پریوش کارکرد آموزش و پرورش در نهادینه‌سازی هویت ملی دانش‌آموزان از منظر کارکنان مدارس (با تأکید برمدارس دولتی متوسطه شهر تهران) [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 53-74]

 • جعفری، سیاوش صادق هدایت ؛ نویسنده ای متفاوت و کوششی ناکام برای خویشتن یابی فردی و هویت یابی ملی [دوره 5، شماره 18، 1382]

 • جعفری، صابر بنیادها و ظرفیت های هویت اسلامی و هویت تجددی در گفتمان جهانی شدن [دوره 13، شماره 52، 1390]

 • جعفری، محسن هویت ایرانی در آثار منظوم عصر سلجوقی [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 21-36]

 • جعفریان، مرتضی عوامل اجتماعی موثر بر بیگانگی اجتماعی زنان شاغل شهر خرم آباد [دوره 16، شماره 63، 1393]

 • جعفرزاده پور، فروزنده کتاب های درسی و هویت ملی : فرا تحلی [دوره 11، شماره 42، 1388]

 • جعفری قنواتی، محمد نفت و بازتاب آن در آثار داستان نویسان خوزستانی [دوره 5، شماره 19، 1382]

 • جعفری ولدانی، اص هویت ایرانی خوزستان در گستره تاریخ [دوره 9، شماره 35، 1386]

 • جعفری ولدانی، اص تحریف هویت ایرانی خوزستان [دوره 12، شماره 47، 1389]

 • جلالی، فاطمه مطالعه ابعاد هویت فرهنگی ایران در دوران صفویه و قاجاریه در سفرنامه های سفرنامه نویسان خارجی [دوره 17، شماره 67، 1394]

 • جمالی، جواد نشانه‏شناسی عملیات انتحاری در گروه‏های تکفیری اسلامی (مطالعه موردی: داعش در عراق) [دوره 7، شماره 25، 1384]

 • جمالی، جواد نشانه‏ شناسی عملیات انتحاری در گروه‏های تکفیری اسلامی (مطالعه موردی: داعش در عراق) [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 127-144]

 • جمشیدی، فرانک هویت،روایت ، جنگ (بررسی رابطه هویت و جنگ با تکیه بر خاطرات جنگ) [دوره 6، شماره 23، 1383]

 • جمشیدی، محمدحسین وفاق از منظر [دوره 1، شماره 3، 1378]

 • جمشیدی، محمدحسین هویت اشراقی حکیم شهید سهروردی [دوره 5، شماره 18، 1382]

 • جمشیدی، محمدحسین امنیت هویت‌محور بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران از منظر امام خمینی(ره): فراسوی دولت ـ ملت محوری [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 79-98]

 • جهان، رامین روشنفکران ایرانی و هویت (1) (میزگرد) [دوره 5، شماره 18، 1382]

 • جهانی، داریوش میزان تأثیر مؤلفه‌های فرهنگی ـ اجتماعی و اقتصادی بر همگرایی مردم استان‌های کردنشین ایران [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 53-67]

 • جودکی، محم بررسی میزان توجه به مولفه های هویت ملی در دیوان عارف قزوینی [دوره 10، شماره 39، 1387]

 • جودکی، محمد بازنمایی هویت ایرانی در اندیشه‌ی تاریخ‌نگاری ولی‌قلی شاملو [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 59-78]

 • جوکار، محمدصادق بازشناسی هویت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی [دوره 10، شماره 40، 1387]

 • جوکار، محمدصادق درآمدی نظری بر چیستی رابطه فرهنگ ملی و امنیت [دوره 11، شماره 41، 1388]

 • جوکار، منوچهر فضیلت وطن‌دوستی در شاهنامه و نظریه فضیلت ارسطو [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 99-114]

چ

 • چیت ساز، محمدجواد فراترکیب پژوهش های انجام شده در حوزه هویت دینی [دوره 16، شماره 63، 1393]

 • چلبی، مسعود همبستگی ملی و وفاق اجتماعی (میزگرد) [دوره 1، شماره 1، 1378]

 • چلبی، مسعود وفاق اجتماعی (2) (میزگرد) [دوره 1، شماره 2، 1378]

 • چهری، طیب فضیلت وطن‌دوستی در شاهنامه و نظریه فضیلت ارسطو [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 99-114]

ح

 • حاتمی، امیرجلال ساخت و اعتباریابی آزمون تداعی ضمنی برای اندازه‌گیری هویت [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 23-40]

 • حاجیانی، ابراهیم آینده‌پژوهی هویت ملی ایران در افق زمانی 1407 [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 3-20]

 • حاجی پور، سیمین تحلیل توسعه سیاسی در ایران از منظر الگوی هویتی [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 19-38]

 • حاجی حسین، منیژه نقش کتاب فارسی بخوانیم‌ دوره ابتدایی در هویت ملی (با تأکید برفرهنگ و میراث فرهنگی) [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 115-131]

 • حاجی ناصری، سعید جایگاه نقوش برجسته ی صخره ای عهد قاجار در بازیابی هویت ملی ایران [دوره 15، شماره 60، 1392]

 • حافظ نیا، محمدرضا همبستگی ملی و وفاق اجتماعی (میزگرد) [دوره 1، شماره 1، 1378]

 • حافظ نیا، محمدرضا دولت صفوی و هویت ایرانی [دوره 8، شماره 32، 1385]

 • حافظ نیا، محمدرضا تبیین عوامل موثر در مکان گزینی پایتخت ها در ایران باستان [دوره 10، شماره 39، 1387]

 • حافظ نیا، محمدرضا بررسی مفهوم کشور در شاهنامه فردوسی [دوره 12، شماره 46، 1389]

 • حافظ نیا، محمدرضا تبیین بنیادهای علت وجودی و بقای کشور مطالعه موردی: ایران [دوره 13، شماره 49، 1390]

 • حاکمی والا، اسماعیل اسطوره در شعر نوگرایان [دوره 7، شماره 26، 1384]

 • حبیب، فرح تبیین فرآیند شکل‌گیری حس مکان در توسعه جدید شهری (منطقه 4 شهرداری تهران) [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 137-155]

 • حبیب زاده خطبه سرا، رامین بررسی وضعیت دینداری در بین دانشجویان [دوره 7، شماره 26، 1384]

 • حدیثی، علی کریم استقلال و حفظ هویت ملی در بررسی تحلیل محتوای روزنامه جنگل ارگان جنبش میرزاکوچک‌خان [دوره 15، شماره 59، 1392]

 • حیدری، آرمان مطالعه‌ی برجستگی و همبستگیِ هویت‌های ملی و جهانی در دانشگاه یاسوج [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 141-156]

 • حیدری، الله رحم رسانه ها و هویت فرهنگی: مطالعه دانش آموزان متوسطه شهر یاسوج [دوره 14، شماره 55، 1391]

 • حیدری، شقایق سنجش هویت جمعی ایرانیان؛ با تأکید بر مؤلفه دین‌داری [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 3-23]

 • حیدری زادی، رضا جایگاه برنامه های درسی دانشگاهی در تقویت هویت ملی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه مازندران) [دوره 12، شماره 45، 1389]

 • حسام پور، سعید خان وخانواره در حماسه های ملی پس از شاهنامه [دوره 11، شماره 42، 1388]

 • حسنی، سید قاسم نسبت هویت ایلی و هویت قومی در ایلات و عشایر ایران [دوره 5، شماره 19، 1382]

 • حسنی، سید قاسم فرهنگ شهرهای ایران : فرهنگ تلفیقی [دوره 7، شماره 25، 1384]

 • حسینی، الهه السادات سنجش هویت جمعی ایرانیان؛ [دوره 6، شماره 23، 1383]

 • حسینی، مریم مقایسه جنسیتی رابطه رسانه ها، هویت و سبک زندگی در بین جوانان شیراز [دوره 12، شماره 47، 1389]

 • حسینی بهشتی، سید علیرضا تعدد فرهنگی و سیاست : صورت مسئله [دوره 1، شماره 6، 1378]

 • حسن پناه، حسین الگوهای فراغتی و هویت ملی؛ مطالعه موردی جوانان استان کردستان [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 97-116]

 • حسن پور، عص بررسی برنامه درسی ملی ایران در ارتباط با مؤلفه های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه صاحب نظران [دوره 17، شماره 65، 1394]

 • حسن پور، مریم امام خمینی و بازسازی هویت (از هویت ملی تا هویت سیاسی) [دوره 12، شماره 46، 1389]

 • حسن دوست فرخانی، هادی پوشاک محلی بلوچ ها و پیوستگی آن با هویت ملی [دوره 15، شماره 57، 1392]

 • حسینی زاد، سیده سعیده تبیین جایگاه مسجد جامع یزد در ایجاد حس مکان و هویت به فضای کالبدی شهر [دوره 16، شماره 61، 1393]

 • حسن زاده، اسماعیل گفتمان هویت ملی در تاریخ نگاری کسروی [دوره 3، شماره 14، 1380]

 • حسن زاده، اسماعیل هویت ایرانی در تاریخ نگاری بیهقی و جوینی [دوره 4، شماره 15، 1381]

 • حسن زاده، اسماعیل تاریخ نگاران و هویت (2) (میزگرد) [دوره 4، شماره 15، 1381]

 • حسن زاده، اسماعیل تاریخ نگاران و هویت ملی (3) (میزگرد) [دوره 4، شماره 16، 1381]

 • حسین زاده، فهیمه گروه های قومی ایران ، تفاوت ها و تشابه ها [دوره 1، شماره 2، 1378]

 • حسین زاده، میکائیل بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی در بین دانشجویان تبریز [دوره 10، شماره 37، 1387]

 • حسن زاده قالب ساز، الهام گلزار شهدا به مثابه‏ی مکان- خاطره‏ [دوره 17، شماره 67، 1394]

 • حسینی زاده مهرجردی، سیده سعیده بازخوانی عناصر هویت‌بخش معماری و شهرسازی یزد در سفرنامه ابراهم جکسون [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 111-130]

 • حسن شاهی، محبوبه بررسی و تحلیل مدل ساختاری ویژگیهای ش [دوره 16، شماره 64، 1393]

 • حشمتی فر، لیلا تحلیل محتوای کتاب‌های پیام آسمانی دوره اول متوسطه براساس مؤلفه‌های هویت دینی [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 83-96]

 • حصاری، فرهاد نقش جهانی شدن و هویت اسلامی در جنبش های اسلامی منطقه [دوره 14، شماره 53، 1391]

 • حض، حسن تاریخ نگاران و هویت ملی (1) (میزگرد) [دوره 3، شماره 14، 1380]

 • حقیقتیان، منصور تحلیل رابطه‌ی هویت ملی وپایبندی به فرهنگ شهروندی (مورد مطالعه کلانشهر شیراز) [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 79-104]

 • حمزه نژاد، مهدی ارزیابی شهر جدید هشتگرد بر مبنای اصول شهرسازی ایرانی اسلامی [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 39-58]

خ

 • خالقی دامغانی، احمد پیوست ها و گسست ها در ساختار اجتماعی ایران (ازمشروطه تا انقلاب اسلامی) [دوره 7، شماره 28، 1384]

 • خانی، حسین هویت ایرانی در گذرگاه تاریخ؛بازخوانی اندیشه دکتر جواد طباطبایی [دوره 3، شماره 11، 1380]

 • خانیکی، هادی گفت و گو (1) (میزگرد) [دوره 3، شماره 12، 1380]

 • خان محمدی، احسان مطالعه‌ی برجستگی و همبستگیِ هویت‌های ملی و جهانی در دانشگاه یاسوج [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 141-156]

 • خانی ملکوه، محمد تأثیر شبکه‌های ماهوا [دوره 5، شماره 20، 1382]

 • خبیری، محمد مدل‌سازی نقش ورزش در فرآیند شکل‌گیری هویت ملی [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 41-58]

 • خدایار، ابراهیم جامی از جیحون ؛ نقد و بررسی جهان ایرانی در شعر معاصر فارسی [دوره 7، شماره 27، 1384]

 • خدایار، ابراهیم هویت ملی در کتابهای درسی آموزش و پرورش (مقطع متوسطه) [دوره 9، شماره 35، 1386]

 • خدایار، ابراهیم حوزه فرهنگی ایران در آسیای مرکزی [دوره 14، شماره 54، 1391]

 • خدایار، ابراهیم موانع و راهکارهای گسترش خط، زبان و ادب فارسی در کشورهای حوزه تمدنی مشترک با ایران [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 3-21]

 • خدادادشهری، نیره تحلیل استنادی و محتوایی مقالات فصلنامه مطالعات ملی (شماره‌های 58-16) [دوره 16، شماره 61، 1393]

 • خیرآبادی، رضا بازنمایی هویت ملی در کتاب‌های نوانتشاریافته زبان انگلیسی در نظام آموزش رسمی کشور [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 85-98]

 • خل، رضا غربزدگی و هویت جلال آل احمد و پاسخ به پرسش عقب ماندگی [دوره 5، شماره 20، 1382]

 • خل، رضا تکوین تعاملی دین و هویت در اندیشه امام خمینی (ره)؛ از صورت بندی گفتمانی تا تحول انقلابی [دوره 7، شماره 26، 1384]

 • خلیجی، محسن ملی گرایی و وحدت اسلامی، تعامل یا تقابل؟ [دوره 10، شماره 40، 1387]

 • خلیلی، محسن اخبار ناصری و مظفری در باب حقایق افضل ؛ بررسی مقایسه ای مشکله ی هویت در تاریخ نگاری قاجاریه [دوره 4، شماره 16، 1381]

 • خنجرخانی، مسعود هویت‌یابی‌های ممکن و مطلوب در عصر ارتباطات براساس هرمنوتیک فلسفی گادامر [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 121-140]

 • خندق، نجله تأثیر بومی‌گزینی در نظام آموزش عالی بر انسجام اجتماعی در ایران [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 67-84]

 • خواجه سروی، غلامرضا امام خمینی و بازسازی هویت ملی ایران [دوره 11، شماره 41، 1388]

 • خواجه نوری، بیژن مطالعه رابطه سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی مطالعه موردی: جوانان شهر بندرعباس [دوره 15، شماره 57، 1392]

 • خوشفر، غلامرضا مقایسه رفتارهای فرهنگی اجتماعی در ایران و ترکمنستان [دوره 6، شماره 24، 1383]

د

 • دادخواه، تو بررسی عوامل مرتبط با هویت ملی دانش آموزان متوسطه شهر کرج [دوره 15، شماره 58، 1392]

 • دادخواه فر، معصومه نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد احساس شادمانی دانشجویان دانشگاه آزاد کرمان [دوره 17، شماره 65، 1394]

 • دارا، جلیل ویژگی‌های شرق‌شناسانه نگاه لرد کرزن به ایران [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 85-104]

 • دالوند، حمیدرضا تاریخ نگاران لرس [دوره 3، شماره 14، 1380]

 • دانایی، ابوالفضل نقش رسانه‌های مجازی در گرایش به هویت ملی [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 43-68]

 • دانش پایه، نسار تبیین فرآیند شکل گیری حس مکان در توسعه جدید شهری (منطقه 4 شهرداری تهران) [دوره 6، شماره 24، 1383]

 • دانش پایه، نسار تبیین فرآیند شکل‌گیری حس مکان در توسعه جدید شهری (منطقه 4 شهرداری تهران) [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 137-155]

 • دانشپژوهان (لک)، منوچهر درآمدی بر شناخت اسطوره و تبین کارکردهای هویت بخش آن در شعر جنگ [دوره 6، شماره 23، 1383]

 • دانشپژوهان (لک)، منوچهر هویت ملی در شعر معاصر ایران [دوره 6، شماره 24، 1383]

 • دانشگر، مریم تحلیل آماری درس زبان و ادبیات فارسی در آزمون سراسری [دوره 16، شماره 62، 1393]

 • داوری، حسین بازنمایی هویت ملی در کتاب‌های نوانتشاریافته زبان انگلیسی در نظام آموزش رسمی کشور [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 85-98]

 • داوری اردکانی، نگار نمادهای هویت ایرانی و زبان فارسی [دوره 8، شماره 30، 1385]

 • داوری اردکانی، نگار آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان فرصتی مغتنم برای گسترش فرهنگ ایرانی [دوره 14، شماره 53، 1391]

 • دیباجی، سیدمیثم سنجش رابطه هوش هیجانی با ابعاد هویت [دوره 14، شماره 53، 1391]

 • درزی کلایی، محمدرضا نقش جنگ تحمیلی بر شکل گیری هویت جدید در بین مردم ایران در دهه اول انقلاب اسلامی از منظر تئوری سازه انگاری [دوره 13، شماره 51، 1390]

 • دژکام، محمد کاربست صف‌بندی هویت ضدصلیبی از منظر هانتینگتون در سیاستگذاری خبری صداوسیما جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 69-86]

 • دلاور، علی هویت ایرانی و سینما؛ بازنمایی هویت ایرانی در فیلم «مادر» [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 85-102]

 • دیلم صالحی، بهروز اسطوره و حماسه ، دو بنیاد هویت ایرانی [دوره 7، شماره 27، 1384]

 • دهشیری، محمدرضا تبادل فرهنگی میان ملت ها ؛ موانع و راهکارها (سخنرانی علمی) [دوره 1، شماره 2، 1378]

 • دهشیری، محمدرضا جهانی شدن و هویت ملی [دوره 1، شماره 5، 1378]

 • دهکردیان، پریسا بررسی نگرش فرزندان شاهد و ایثارگر نسبت به عملکرد ایثارگرانه پدر خود [دوره 10، شماره 37، 1387]

 • دولتی، حسن تبیین رابطه هویت ملی و پاسخگویی به تهاجم فرهنگی دشمن [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 3-18]

ذ

 • ذاکری، حامد بنیادها و ظرفیت های هویت اسلامی و هویت تجددی در گفتمان جهانی شدن [دوره 13، شماره 52، 1390]

 • ذاکری، محمدمهدی بررسی هویت ایرانی اسلامی در معماری پروژه‌های مسکن مهر [دوره 7، شماره 25، 1384]

 • ذاکری، محمدمهدی بررسی هویت ایرانی اسلامی در معماری پروژه‌های مسکن مهر [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 123-140]

 • ذاکری، محمدمهدی تأثیر تحول نظام آموزش بر هویت معماری مدارس دوره قاجار و پهلوی (1255-1320) [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 59-77]

 • ذبیح زاده، عباس ساخت و اعتباریابی آزمون تداعی ضمنی برای اندازه‌گیری هویت [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 23-40]

 • ذکایی، محمد سعید بررسی تطبیقی سیاست های ادغام اجتماعی و شهروندی در اروپا با تکیه بر انگلیس [دوره 2، شماره 8، 1379]

 • ذکایی، محمد سعید بررسی جامعه شناختی رفتار انتخاباتی در کهگیلویه و بویر احمد [دوره 4، شماره 15، 1381]

 • ذوالفقاری، حسن هویت ایرانی و دینی در ضرب المثل های فارسی [دوره 8، شماره 30، 1385]

 • ذوالفقاری، حسن الگوهای غیر معیار در زبان مطبوعات [دوره 9، شماره 33، 1386]

 • ذوالفقاری، حسن موقعیت کنونی زبان و ادبیات [دوره 10، شماره 38، 1387]

 • ذوالفقارزاده، محمدمهدی تأملی در مفهوم تصاویر آینده به مثابه ساخت هویت اجتماعی [دوره 16، شماره 64، 1393]

ر

 • ریاحی، محمد اسماعیل جوگی های مازندران [دوره 3، شماره 12، 1380]

 • ریاحی، محمد اسماعیل هویت ملی و هویت قومی ترکمن های ایران [دوره 8، شماره 32، 1385]

 • رازنهان، محمدحسن مطالعه ابعاد هویت فرهنگی ایران در دوران صفویه و قاجاریه در سفرنامه های سفرنامه نویسان خارجی [دوره 17، شماره 67، 1394]

 • رازنهان، محمدحسن بازنمایی هویت ایرانی در اندیشه‌ی تاریخ‌نگاری ولی‌قلی شاملو [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 59-78]

 • راعی گروجه، سجاد هویت ملی و ایرانی گری در تاریخ نگاری زرین کوب [دوره 4، شماره 15، 1381]

 • رب، علی رسانه های نوین و بحران هویت [دوره 9، شماره 36، 1386]

 • ربیعی، حسین ارزیابی معیارهای مقبولیت حکومت دینی ، نمونه موردی تهران [دوره 7، شماره 28، 1384]

 • ربیعی، کامران ویژگی‌های شهر خوب در اندیشه ایران‌شهری [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 67-84]

 • رجبی، حسین مدل‌سازی نقش ورزش در فرآیند شکل‌گیری هویت ملی [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 41-58]

 • رحمان پور، محمد بررسی برنامه درسی ملی ایران در ارتباط با مؤلفه های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه صاحب نظران [دوره 17، شماره 65، 1394]

 • رزازی فر، افسر الگوی جامعه شناختی هویت ملی در ایرن [دوره 1، شماره 5، 1378]

 • رستگار، خدیجه سنجش رابطه بین فرهنگ شهروندی و سلامت اجتماعی شهروندان تهرانی [دوره 16، شماره 61، 1393]

 • رسول زاده اقدم، صمد مطالعه رابطه محتوای برنامه‌های شبکه استانی سهند با هویت ملی مخاطبان [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 125-139]

 • رشیدی، حسن هویت ایرانی در شعر کردی (با تأکید بر شعر شاعران جریان ساز معاصر: «هه ژار و هیمن» [دوره 13، شماره 51، 1390]

 • رشیدی زاده، بهنام هویت‌طلبی جدید ایرانی‌ها در بستر جهانی‌شدن (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه یاسوج) [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 75-92]

 • رض، سید جهانی شدن ، ابعاد و پیامدها (میزگرد) [دوره 1، شماره 3، 1378]

 • رضا، داریوش تحلیل پدیدارشناختی تأثیر آیین های فرهنگی مشترک بر توسعه اجتماعی (مطالعه موردی شهر دزفول) [دوره 6، شماره 22، 1383]

 • رضایی، احمد گزارش سخنرانی ؛وفاق اجتماعی در هند (گزارش) [دوره 1، شماره 2، 1378]

 • رضایی، احمد ایرانیان کُرد؛نگاهی به تاریخ سیاسی ، فرهنگ و هویت کردها [دوره 1، شماره 5، 1378]

 • رضایی، احمد تنوع فرهنگی در استان گیلان [دوره 2، شماره 7، 1379]

 • رضایی، احمد نقش سرمایه اجتماعی در روابط بین قومی و هویت ملی (بررسی جوانان تبریز و مهاباد) [دوره 6، شماره 24، 1383]

 • رضایی، احمد جایگاه برنامه های درسی دانشگاهی در تقویت هویت ملی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه مازندران) [دوره 12، شماره 45، 1389]

 • رضایی، احمد حافظه جمعی و هویت ایرانی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 3-20]

 • رضایی، محمد جامعه بی انضباط ؛ فراتحلیل قانون گریزی در ایران [دوره 7، شماره 27، 1384]

 • رضایی پاشا، صدیقه تأثیرات هویت دینی بر تمایلات فرزندآوری در مناطق روستایی و شهری منتخب ایران [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 75-96]

 • رضایی دره ده، مر عوامل اجتماعی موثر بر بیگانگی اجتماعی زنان شاغل شهر خرم آباد [دوره 16، شماره 63، 1393]

 • رضا دوست، کریم عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر وفاق اجتماعی شهر دهدشت [دوره 16، شماره 61، 1393]

 • رضائیان، علی هویت ملی و محلی مردم لک [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 69-83]

 • رضوی، سیدعل تحلیل استنادی و محتوایی مقالات فصلنامه مطالعات ملی (شماره‌های 58-16) [دوره 16، شماره 61، 1393]

 • رضوی، سیدعلی محمد مطالعه چگونگی برساخت هویت احساسی کاربران فضای مجازی در بین جوانان شهر قم [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 57-74]

 • رضوی پور، مریم سادات سنجش هویت جمعی ایرانیان؛ [دوره 6، شماره 23، 1383]

 • رضوی پور، مریم سادات بررسی هویت ایرانی اسلامی در معماری پروژه‌های مسکن مهر [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 123-140]

 • رضوی پور، مریم سادات تأثیر تحول نظام آموزش بر هویت معماری مدارس دوره قاجار و پهلوی (1255-1320) [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 59-77]

 • رفیع فر، جلال الدین فرهنگ و تمدن مشرق زمین (میزگرد) [دوره 2، شماره 7، 1379]

 • رفیعی قهساره، ابوذر ورزش و هویت جمعی؛ مطالعه موردی شهر کرج [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 79-95]

 • رمضان پور، فریبا رابطه نظام ارزشها با هویت ملی دانش آموزان مطالعه موردی ؛ دانش آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی88-89 [دوره 11، شماره 44، 1388]

 • رمضان زاده، عبدالله هویت ایرانی و چندگانگی قومی [دوره 9، شماره 33، 1386]

 • رمضان نیا، مهرداد فازسی از زبان کلاسیک تا زبانی بیگانه(سیاست زبانی کمپانی هند شرقی در رویارویی با زبان فارسی) [دوره 11، شماره 42، 1388]

 • رهنما، اکبر مؤلفه های اساسی تربیت شهروندی اسلامی – ایرانی [دوره 14، شماره 56، 1391]

 • رواسانی، شاپور فرهنگ و تمدن مشرق زمین (میزگرد) [دوره 2، شماره 7، 1379]

 • روح ا، محمود فرهنگ و هویت ایرانی (میزگرد) [دوره 1، شماره 4، 1378]

 • روحانی، علی بازنمایی اجتماعی در شاهنامه فردوسی (بررسی سیر شکل گیری و دگرگونی جامعه ایرانی در شاهنامه فردوسی) [دوره 11، شماره 44، 1388]

 • رئوفی، میترا مقایسه هویت ملی جوانان شهرهای ایلام و کرمانشاه [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 97-110]

ز

 • زابلی زاده، اردشیر کاربست صف‌بندی هویت ضدصلیبی از منظر هانتینگتون در سیاستگذاری خبری صداوسیما جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 69-86]

 • زارعی، اقبال بازنمایی هویت ناحیه‌ای و ملی در کتاب استان‌شناسی هرمزگان، کردستان و سیستان و بلوچستان [دوره 16، شماره 64، 1393]

 • زارعی، عیسی تحلیل استنادی و محتوایی مقالات فصلنامه مطالعات ملی (شماره‌های 58-16) [دوره 16، شماره 61، 1393]

 • زارعی، یعقوب تحلیل تأثیر جلوه های مکانی در هنرهای نمایشی آیین های عاشورایی در ایران [دوره 13، شماره 49، 1390]

 • زارعی، مجید طراحی بافت مرکزی شهرها با رویکرد هویت‌بخشی به فضا مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر بهشهر [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 115-136]

 • زارع شاه آبادی، اکبر بررسی عوامل مؤثر بر چند لایه بودن هویت [دوره 5، شماره 19، 1382]

 • زارع شاه آبادی، اکبر رابطه بین حق به شهر و احساس تعلق در بین شهروندان 18 سال به بالای شهر یزد [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 95-109]

 • زارع شاه آبادی، اکبر سنجش میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه یزد از حقوق و وظایف شهروندی: درک احساس هویت جمعی [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 97-112]

 • زاهدی، کیوان سیاست گذاری زبان خارجی و ارتباط آن با هویت ملی [دوره 14، شماره 55، 1391]

 • زاهدی، نسا رادیکالیسم تکفیری، هویت و پست‌مدرنیسم [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 129-144]

 • زاهدزاهدانی، سیدسعید بررسی میزان احساس تعلق به هویت تاریخی و جغرافیایی در بین جوانان شهر [دوره 3، شماره 12، 1380]

 • زاویه، سعید تصاویر کتاب های درسی و رابطه آنها با هویت ملی و دینی مطالعه کتاب های اول و دوم دبستان [دوره 14، شماره 56، 1391]

 • زیبا کلام، صادق همبستگی ملی و وفاق اجتماعی (میزگرد) [دوره 1، شماره 1، 1378]

 • زیبا کلام، فاطمه نقد سیاست‌های نولییرالیسم برای ایجاد هویت نوین در دانشگاه [دوره 15، شماره 57، 1392]

 • زرین کمر، رضا هویت ایرانی در متون ادبی ـ تاریخی عصر ایلخانی [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 3-22]

 • زمانی راد، حجت سنت و تجدد در اندیشه شادمان [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 3-22]

 • زمانی شبخانه، صابر بررسی نقش تعاونی‌ها در ایجاد انگیزه‌های مشارکتی و توسعه اقتصادی [دوره 6، شماره 21، 1383]

 • زمانی مقدم، افسانه کارکرد آموزش و پرورش در نهادینه‌سازی هویت ملی دانش‌آموزان از منظر کارکنان مدارس (با تأکید برمدارس دولتی متوسطه شهر تهران) [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 53-74]

 • زمان نژاد، سارا بررسی رابطه جهانی شدن با توسعه گردشگری ایران [دوره 11، شماره 41، 1388]

 • زند مقدم، مح نگاهی به برخی تشکل های اقتصادی_اجتماعی بلوچستان [دوره 3، شماره 11، 1380]

 • زهدی گهرپور، مح منشا سایبرنتیک حفره های دولت مطالعه موردی؛ خوابگاه دانشجویان پسر دانشگاه تهران (کوی دانشگاه) [دوره 16، شماره 62، 1393]

 • زهره وند، اشرف بررسی میزان هویت دینی بین دانش‌آموزان مقطع متوسطه (ناحیه‌ی یک شهرری) [دوره 15، شماره 58، 1392]

س

 • سا، احمد استراتژی شمال ؛ تلاش برای هویت سازی نوین درجنوب [دوره 7، شماره 27، 1384]

 • ساجدی، سا تحلیل سازه انگارانه از هویت ملی در دوران جنگ تحمیلی [دوره 6، شماره 22، 1383]

 • ساداتی نژاد، سیدمهدی شهروندی دین پایه؛ الگو [دوره 6، شماره 24، 1383]

 • ساداتی نژاد، سیدمهدی شهروندی دین‌پایه؛ الگوی انسجام هویتی در ایران [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 61-82]

 • ساروخانی، باقر روایت اجتماعی_فرهنگی قصه های ترکمنی [دوره 8، شماره 31، 1385]

 • ساروخانی، باقر بررسی سلسله مراتب گروه مرجع دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه [دوره 17، شماره 65، 1394]

 • ساروخانی، باقر هویت ملی و محلی مردم لک [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 69-83]

 • سازمند، بهاره بازنمایی‌های هویتی و آیینی نوروز در کشورهای حوزه تمدنی ایران [دوره 5، شماره 19، 1382]

 • سازمند، بهاره بازشناسی زمینه‌های هویتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: رهیافتی سازه انگارانه [دوره 13، شماره 50، 1390]

 • ساعی، احمد ارائه مدل اثرگذار هویت و اعتماد اجتماعی بر نگرش به توسعه‌ی سیاسی (مورد مطالعه: مردم شهر تهران) [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 111-130]

 • سبحانی نژاد، مهدی مفهوم تعالی و نقد وضعیت موجود آن در سند تحول بنیادین آموزش ‌و پرورش ایران [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 25-44]

 • سبزآبادی، احمد تحلیلی بر ظرفیت‌های توسعة گردشگری مذهبی ـ فرهنگی کلان‌شهر قم [دوره 12، شماره 46، 1389]

 • سپهر، حمید بررسی نقش تعاونی‌ها در ایجاد انگیزه‌های مشارکتی و توسعه اقتصادی [دوره 6، شماره 21، 1383]

 • ستاری، رضا ارتباط جشن "تیرما سیزه شو" با برخی اسطوره های کهن [دوره 9، شماره 34، 1386]

 • ستاری، رضا بررسی نقش وزیران ایرانی در احیاء و گسترش هویت ملی (در دوران حکومت عباسیان، سامانیان، غزنویان و سلجوقیان) [دوره 13، شماره 49، 1390]

 • ستارزاده، داریوش معناشناسی مکان در بازخوانی هویت در فضای ورودی مسکن براساس رویکرد پدیدارشناسی [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 105-125]

 • سجادپور، محمد کاظم هویت ایرانی در شاهنامه فردوسی (گزارش) [دوره 1، شماره 1، 1378]

 • سجادپور، محمد کاظم روشنفکران ایرانی و هویت (2)(میزگرد) [دوره 5، شماره 20، 1382]

 • سحابی، جلیل بررسی تاثیر بعد فرهنگی جهانی شدن بر هویت قومی مطالعه موردی : شهرستان بوکان [دوره 11، شماره 41، 1388]

 • سرایی، حسن بررسی سلسله مراتب گروه مرجع دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه [دوره 17، شماره 65، 1394]

 • سراج زاده، سیدحسین هویت ملی در ایران مرور سیستماتیک مقاله‌های علمی ـ پژوهشی(1395-1390) [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 3-24]

 • سرپرست سادات، سید ابراهیم رادیکالیسم تکفیری، هویت و پست‌مدرنیسم [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 129-144]

 • سریع القلم، محمود جهانی شدن ، ابعاد و پیامدها (میزگرد) [دوره 1، شماره 3، 1378]

 • سروش، مریم مقایسه جنسیتی رابطه رسانه ها، هویت و سبک زندگی در بین جوانان شیراز [دوره 12، شماره 47، 1389]

 • سروش، مریم الگوهای فراغتی جوانان و هویت و سبک تربیتی مطالعه موردی شهر شیراز [دوره 15، شماره 59، 1392]

 • سعادت سیرت، ناهید رابطه هویت مذهبی جوانان با تماشای برنا [دوره 17، شماره 67، 1394]

 • سعوه، مولود بررسی میزان تأکید کتاب های تعلیمات اجتماعی، تاریخ و فارسی دوره راهنمایی بر هویت اسلامی- ایرانی [دوره 4، شماره 16، 1381]

 • سیف الدینی، حسین بررسی علّت وجودی جمهوری‌ آذربایجان [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 25-44]

 • سیف الدینی، حسین درآمدی بر زمینه‌های مارکسیستیِ طرح «مسأله ملی» در ایران 1300-1358 [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 35-56]

 • سیف الدینی، حسین بازتاب ایده ایرانشهری در تاریخ‌نگاری و دولت‌داری عصر نادرشاه افشار [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 3-22]

 • سیف الدینی، سالار (حسین) احیاء و نوزایی هویت ایرانی؛ بررسی مقایسه ای ایران ساسانی و صفوی [دوره 16، شماره 63، 1393]

 • سیف زاده، سید حسین گفتمان و گفتگو؛ دیالکتیک همکاری و تمدنی و همزیستی فرهنگی [دوره 3، شماره 12، 1380]

 • سل، هاشم نگاهی به فولکور کردی [دوره 2، شماره 8، 1379]

 • سلحشوری، احمد فرهنگ آمریکایی و راه های مبارزه با آن از منظر امام خمینی (ره) [دوره 15، شماره 60، 1392]

 • سلطانی، سیما اشتراکات فرهنگی تاریخی بلوچ ها با سایر ایرانیان [دوره 5، شماره 17، 1382]

 • سلیمی، حسین جهانی شدن ؛ مصداق ها و برداشت ها [دوره 2، شماره 10، 1379]

 • سلیمی، حسین نگرشی سازه انگارانه به هویت ملی در ایران [دوره 8، شماره 31، 1385]

 • سلماسی، لیدا جایگاه مراسم و آیین نوروز در آسیای مرکزی و قفقاز (گزارش) [دوره 1، شماره 2، 1378]

 • سلمانی بیدگلی، مسعود رابطه ی سرمایه ی اجتماعی و هویت ملّی در شهرهای کرمانشاه و جوانرود [دوره 17، شماره 65، 1394]

 • سینایی، سیدعطاءالله انگیزه های سیاسی و اجتماعی پیوستن [دوره 8، شماره 29، 1385]

ش

 • شارع پور، محمود بررسی نقش برنامة درسی پنهان در ایجاد نگرش به اقتدار، تقویت هویّت ملّی و جهانی شدن [دوره 3، شماره 13، 1380]

 • شاهنوشی، مجتبی بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی جوانان در شهرستان شهرکرد [دوره 13، شماره 51، 1390]

 • شجاع، مرتضی بررسی مقایسه ای در راهبرد رسانه ای گروه های القاعده و داعش [دوره 6، شماره 23، 1383]

 • شجاع، مرتضی بررسی مقایسه‌ای در راهبرد رسانه‌ای گروه‌های القاعده و داعش [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 87-104]

 • شجاعی زند، علیرضا بررسی وضعیت دینداری در بین دانشجویان [دوره 7، شماره 26، 1384]

 • شیخ انصاری، مهین تحلیل نقش فیسبوک در تحول زندگی روزمره در میان کاربران ایرانی [دوره 15، شماره 60، 1392]

 • شیخاوندی، داور اسطوره نوروز : نماد هم [دوره 1، شماره 2، 1378]

 • شریعت کاشانی، علی چهره های اسطوره ای و بنمایه های باستانی در شعر مولوی [دوره 3، شماره 13، 1380]

 • شریفی، شهلا تبلور مفهوم ایران در شاهنامه فردوسی: امتزاج عقلانیت و عشق در هویت ایرانی [دوره 17، شماره 66، 1394]

 • شریف پور، حامد رابطه هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان کرد (مطالععه موردی دانشگاه پیام نور سقز) [دوره 3، شماره 11، 1380]

 • شیرمحمدی، دا تحلیلی بر تأثیرات حضور گردشگران بر فرهنگ جامعه با استفاده از رویکرد فازی مطالعه شهر یزد [دوره 17، شماره 67، 1394]

 • شعبانی ساروئی، رمضان استراتژی دفاع مردمی و تاثیر هویتی آن [دوره 6، شماره 23، 1383]

 • شعبانی ساروئی، رمضان طراحی مدل جریان‌شناسی فرهنگی در ایران امروز؛ با تأکید بر هویت فرهنگی [دوره 15، شماره 59، 1392]

 • شعبانی ساروئی، رمضان طراحی و تدوین الگوی فرهنگ دفاع مقدس [دوره 16، شماره 63، 1393]

 • شکیبایان، طناز بررسی میزان توجه به مولفه های هویت ملی در کتاب های درسی دوره آموزش ابتدایی [دوره 8، شماره 29، 1385]

 • شمس، محمدعلی سیاست گذاری زبان خارجی و ارتباط آن با هویت ملی [دوره 14، شماره 55، 1391]

 • شمعی، میلاد تحلیل مفهوم «وطن» در اشعار ملک الشعراء بهار [دوره 13، شماره 52، 1390]

ص

 • صادقی ح، علی تبیین راهبردی مؤلفه‌های حس [دوره 7، شماره 26، 1384]

 • صادقی حبیب آباد، علی تبیین راهبردی مؤلفه‌های حس معنوی در معماری مساجد ایران [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 77-94]

 • صادقی مالواجردی، زهرا بررسی هویی فرهنگی، دینی و تاریخی در رمان «بیوتن» نوشته رضا امیرخانی [دوره 17، شماره 67، 1394]

 • صالحی، خدیجه تاثیر سرمایه‌ فرهنگی‌ بر سبک زندگی جانبازان جنگ تحمیلی شهر نجف آباد [دوره 7، شماره 25، 1384]

 • صالحی، خدیجه تأثیر سرمایه‌ فرهنگی‌ بر سبک زندگی جانبازان جنگ تحمیلی شهر نجف‌آباد [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 145-160]

 • صالحی عمران، ابراهیم بررسی میزان توجه به مولفه های هویت ملی در کتاب های درسی دوره آموزش ابتدایی [دوره 8، شماره 29، 1385]

 • صالحی عمران، ابراهیم بررسی دیدگاه مدیران دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه درباره هویت ملی [دوره 14، شماره 55، 1391]

 • صباغ پور، علی اصغر جهانی شدن ، حاکمیت ملی و تنوع قومی در ایران [دوره 3، شماره 11، 1380]

 • صدیق اورعی، غلامرضا سیاست‌پژوهیِ ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سازمان‌های دولتی استان خراسان رضوی [دوره 6، شماره 22، 1383]

 • صدیق اورعی، غلامرضا تحلیل محتوای هویت ایرانی در داستان سیاوش شاهنامه فردوسی [دوره 13، شماره 49، 1390]

 • صدیق سروستانی، رحمت الله مطالعه تجربی منابع هویت ایرانی [دوره 3، شماره 11، 1380]

 • صیفی، سیدمحمدرضا امنیت هویت‌محور بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران از منظر امام خمینی(ره): فراسوی دولت ـ ملت محوری [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 79-98]

 • صفایی سنگری، علی بررسی جامعه شناختی گفتمان های شعری دهه دوم پس از انقلاب(1367-1376) [دوره 11، شماره 44، 1388]

 • صفایی مقدم، مسعود فضیلت وطن‌دوستی در شاهنامه و نظریه فضیلت ارسطو [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 99-114]

 • صفی نژاد، جواد ساختار اجتماعی عشایر ایران [دوره 5، شماره 17، 1382]

 • صمدی، پروین مؤلفه های فرهنگ عمومی در کتاب های درسی دوره ابتدایی ایران [دوره 14، شماره 55، 1391]

 • صنعت خواه، علیرضا ملی گرایی و وحدت اسلامی، تعامل یا تقابل؟ [دوره 10، شماره 40، 1387]

ض

 • ضامنی، فرشیده تبیین رابطه هویت ملی و پاسخگویی به تهاجم فرهنگی دشمن [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 3-18]

 • ضیانوشین، محمدمهدی همگرایی و همکاری محدود منطقه ای، راهکاری برای توسعه گردشگری فرهنگی در ایران فرهنگی [دوره 12، شماره 45، 1389]

 • ضرغام، حمید بررسی رابطه جهانی شدن با توسعه گردشگری ایران [دوره 11، شماره 41، 1388]

 • ضمیری، محمدرضا نقش دینداری در سلامت روان، هویت‌یابی و امنیت اجتماعی دانشجویان دانشگاه قم [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 99-122]

 • ضمیران، محمد روشنفکران ایرانی و هویت (1) (میزگرد) [دوره 5، شماره 18، 1382]

ط

 • طالب زاده نوبریان، محسن تأثیر اینترنت بر ارزش های خانواده: از منظر هویت دینی و ملی [دوره 14، شماره 55، 1391]

 • طاهرخانی، مهدی ارزیابی معیارهای مقبولیت حکومت دینی ، نمونه موردی تهران [دوره 7، شماره 28، 1384]

 • طاهری دمنه، محسن واکاوی نقش مذهب شیعی در آفرینش سرمایه اجتماعی [دوره 3، شماره 14، 1380]

 • طاهری دمنه، محسن تأملی در مفهوم تصاویر آینده به مثابه ساخت هویت اجتماعی [دوره 16، شماره 64، 1393]

 • طیب، سید محمد تقی گفتگوی تمدن ها از دیدگاه گفتمان شناسی [دوره 2، شماره 7، 1379]

 • طیب، سید محمد تقی ریشه های گفتمان شناسی در ادب پارسی [دوره 3، شماره 13، 1380]

 • طباطبایی، صادق تبادل فرهنگ ها ؛ ضرورت ها و دور نما ها (میزگرد) [دوره 1، شماره 6، 1378]

 • طباطبایی، صادق گفت و گو (1) (میزگرد) [دوره 3، شماره 12، 1380]

 • طبیعی، منصور نشانه‌شناسی هویت ملی در پوسترهای انتخاباتی شورای شهر شیراز [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 141-154]

 • طبیعی، منصور کاوش مردم‌نگارانه‌ی حس مکانی گردشگران در میراث فرهنگی شهر شیراز [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 21-34]

 • طرفداری، علی محمد مطالعه تطبیقی نگرش های زبان فارسی زبانان نسبت به دو زبان فارسی و انگلیسی( با توجه به موضوع جهانی شدن) [دوره 11، شماره 42، 1388]

 • طغیانی، شیرین تبیین فرآیند شکل گیری حس مکان در توسعه جدید شهری (منطقه 4 شهرداری تهران) [دوره 6، شماره 24، 1383]

 • طغیانی، شیرین تبیین فرآیند شکل‌گیری حس مکان در توسعه جدید شهری (منطقه 4 شهرداری تهران) [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 137-155]

ظ

ع

 • عاب، سهیلا تحلیل آماری درس زبان و ادبیات فارسی در آزمون سراسری [دوره 16، شماره 62، 1393]

 • عابدینی بلترک، میمنت جایگاه برنامه های درسی دانشگاهی در تقویت هویت ملی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه مازندران) [دوره 12، شماره 45، 1389]

 • عابدینی بلترک، میمنت بررسی دیدگاه مدیران دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه درباره هویت ملی [دوره 14، شماره 55، 1391]

 • عابدین پور، وحید علل تحول خوشنویسی و پیوند آن با هویت ایرانی در دوره تیموری [دوره 11، شماره 43، 1388]

 • عب، علی نگاهی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به قوم تالش [دوره 2، شماره 8، 1379]

 • عبایی، محمود رابطه نظام ارزشها با هویت ملی دانش آموزان مطالعه موردی ؛ دانش آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی88-89 [دوره 11، شماره 44، 1388]

 • عبادللهی، حمید جامعه بی انضباط ؛ فراتحلیل قانون گریزی در ایران [دوره 7، شماره 27، 1384]

 • عباسی، الهام تبیین جامعه‌شناختی تصورات قالبی در بین دانشجویان [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 117-132]

 • عباس زیدی، سید سکندر سهم زبان فارسی در شکل گیری زبان و ادبیات اردو [دوره 11، شماره 41، 1388]

 • عبدی، عطاءا... بررسی علّت وجودی جمهوری‌ آذربایجان [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 25-44]

 • عبدی، عطاءالله جایگاه هویت ملی در کتب درسی آموزش و پرورش مورد: کتاب های درسی تاریخ مقطع دبیرستان [دوره 9، شماره 35، 1386]

 • عبدی، عطاءالله تبیین الگوی نظری سیاست قومی مبتنی بر رویکرد ژئوپلیتیک انسان گرا [دوره 10، شماره 40، 1387]

 • عبدی، عطاءالله همگرایی در آذربایجان [دوره 14، شماره 53، 1391]

 • عبدی، عطاءالله پژواک زبان در جای نام های آذربایجان در منابع کهن [دوره 15، شماره 58، 1392]

 • عبدی، عطاءالله سنجش رابطه‌ی پهنه‌ی روابط و ابعاد هویت ملی مطالعه موردی: نسبت میان تعاملات فردی و گروهی با هویت ملی ایرانیان [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 23-40]

 • عبداللهی، قدسیه سنجش میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه یزد از حقوق و وظایف شهروندی: درک احساس هویت جمعی [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 97-112]

 • عبداللهی، مرحوم چگونگی تحقق وفاق اجتماعی در بوشهر [دوره 14، شماره 56، 1391]

 • عبدالملکی، جعفر هویت مهاجران: تأملی در هویت نسل دوم ایرانیان مهاجر [دوره 12، شماره 47، 1389]

 • عبدی زرین، سهراب نقش دینداری در سلامت روان، هویت‌یابی و امنیت اجتماعی دانشجویان دانشگاه قم [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 99-122]

 • عبدللهی، مح میزگرد اقوام ایرانی (میزگرد) [دوره 2، شماره 8، 1379]

 • عبدللهی، مح میزگرد تنوع قومی در ایران ؛ چالش ها و فرصت ها (2) [دوره 2، شماره 9، 1379]

 • عدلی پور، صمد شبکه اجتماعی فیس‌بوک و هویت ملی جوانان [دوره 14، شماره 56، 1391]

 • عدلی پور، صمد تحلیل رابطه سبک زندگی با هویت فرهنگی جوانان شهر تبریز [دوره 16، شماره 64، 1393]

 • عدلی پور، صمد مطالعه رابطه محتوای برنامه‌های شبکه استانی سهند با هویت ملی مخاطبان [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 125-139]

 • عرب احمدی، امیر مولفه های فرهنگی _تمدنی جهان ایرانی در شرق آفریقا [دوره 8، شماره 30، 1385]

 • عزتی، عزت الله میزان تأثیر مؤلفه‌های فرهنگی ـ اجتماعی و اقتصادی بر همگرایی مردم استان‌های کردنشین ایران [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 53-67]

 • عزیزی، پرو ژئوکالچر ایرانی در شبه قاره هند [دوره 3، شماره 14، 1380]

 • عزیزی، سیدمحسن ابعاد تربیت شهروندی در کتاب‌های دوره پیش‌دبستانی از دیدگاه مربیان این دوره [دوره 15، شماره 59، 1392]

 • عزیزی بنی طرف، یوسف میزگرد اقوام ایرانی (میزگرد) [دوره 2، شماره 8، 1379]

 • عزیزی بنی طرف، یوسف میزگرد تنوع قومی در ایران ؛ چالش ها و فرصت ها (2) [دوره 2، شماره 9، 1379]

 • عسکری متین، سجاد سنجش اثرپذیری هویت ملی از بازساخت هویت فردی فراگیران زبان بیگانه [دوره 16، شماره 64، 1393]

 • عسگر، ابو محمد جهانی شدن؛ابعاد و پیا [دوره 3، شماره 11، 1380]

 • عشایری، طاها تبیین جامعه‌شناختی تصورات قالبی در بین دانشجویان [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 117-132]

 • عطایی، محمد فرهاد شبکه اجتماعی فیس‌بوک و هویت ملی جوانان [دوره 14، شماره 56، 1391]

 • عظمتی، حمیدرضا تبیین راهبردی مؤلفه‌های حس [دوره 7، شماره 26، 1384]

 • عظمتی، حمیدرضا تبیین راهبردی مؤلفه‌های حس معنوی در معماری مساجد ایران [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 77-94]

 • علیزاده، رضا تحلیل جامعه‌شناختی مفهوم غرور ملی در ایران [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 119-136]

 • علیزاده، مهدی تولد غرب و برساخت شرق دیگری شده از رویکرد پسااستعماری [دوره 12، شماره 45، 1389]

 • علم، محمدرضا ریشه های هویت ایرانی در قیام میرزا کوچک خان جنگلی [دوره 8، شماره 31، 1385]

 • علم، محمدرضا بررسی میزان توجه به مولفه های هویت ملی در دیوان عارف قزوینی [دوره 10، شماره 39، 1387]

 • علوی مقدم، سیدبهنام بررسی میزان هویت دینی بین دانش‌آموزان مقطع متوسطه (ناحیه‌ی یک شهرری) [دوره 15، شماره 58، 1392]

 • علوی مقدم، سیدبهنام بازنمایی هویت ملی در کتاب‌های نوانتشاریافته زبان انگلیسی در نظام آموزش رسمی کشور [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 85-98]

 • عنایتی قادیکلائی، محمد مؤلفه های هویت ملی در شعر معاصر ( مطالعه شعر محمدرضا شفیعی کدکنی) [دوره 11، شماره 42، 1388]

 • عیوضی، محمد رحیم تبادل فرهنگی ، پیش نیازها و کارکردها [دوره 1، شماره 2، 1378]

غ

 • غیاثوند، احمد بررسی وضعیت رفتارهای دینی در بین دانشجویان [دوره 2، شماره 10، 1379]

 • غیاثوند، احمد بررسی وضعیت نظام ارزشی در مناطق فرهنگی_ اجتماعی ایران [دوره 5، شماره 20، 1382]

 • غیاثوند، احمد بررسی نگرش فرزندان شاهد و ایثارگر نسبت به عملکرد ایثارگرانه پدر خود [دوره 10، شماره 37، 1387]

 • غیاثوند، احمد ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی نقاشی‌های دیواری در شهر تهران [دوره 17، شماره 66، 1394]

 • غرایاق زندی، داوود تبادل فرهنگ ها ؛ ضرورت ها و دور نما ها (میزگرد) [دوره 1، شماره 6، 1378]

 • غرایاق زندی، داوود روشنفکری ، هویت و نوگرایی در ایران : نگاه شناخت شناسانه [دوره 6، شماره 21، 1383]

 • غفاری نسب، اسفندیار مطالعه رابطه زمینه های فرهنگی مرتبط با هویت ملی در میان نوجوانان شهرهای بانه و قروه [دوره 13، شماره 51، 1390]

 • غفاری نسب، اسفندیار پژوهش جامعه‌شناختی فرهنگ شهروندی و هویت ملی (مطالعه موردی: زنان شهر فیروزآباد) [دوره 17، شماره 66، 1394]

 • غلامی، میثم رابطه بین حق به شهر و احساس تعلق در بین شهروندان 18 سال به بالای شهر یزد [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 95-109]

 • غلامی، محمدرضا تحلیل جامعه‌شناختی مفهوم غرور ملی در ایران [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 119-136]

 • غنی نژاد، موسی مدرنیته و هویت (میزگرد) [دوره 6، شماره 21، 1383]

ف

 • فاضلی، حبیب الله گفتمان امام خمینی (ره) و مسئله هویت: عرفان فقیهانه، اصالت امت و اعتبار ملت [دوره 13، شماره 52، 1390]

 • فاضلی، حبیب الله فرهنگ زبانی در گفتمان مشروطیت (با تاکید بر قانون اساسی و مصوبات مجلس اول مشروطه) [دوره 16، شماره 61، 1393]

 • فاضل نیا، غریب تحلیل تأثیر جلوه های مکانی در هنرهای نمایشی آیین های عاشورایی در ایران [دوره 13، شماره 49، 1390]

 • فتحی، ابراهیم بررسی نگره هویتی کاربران ایرانی شبکه اجتماعی فیس‌بوک؛ دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 16، شماره 63، 1393]

 • فتح علیان، غلامرضا هویت شیعی ایرانیان، [دوره 16، شماره 62، 1393]

 • فتحی واجارگاه، کوروش مولفه های تشکیل و تحکیم هویت سیاسی و اجتماعی ایران در بخش اساطیری شاهنامه [دوره 12، شماره 45، 1389]

 • فخر اسلام، بتول خوانش یاکوبسنی سروده‌ی «ما همه کودکان ایرانیم» [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 3-16]

 • فخر اسلام، بتول بازتاب هویت ملی و مؤلفه‌های آن در شعر شاعران برجسته‌ی عصر مشروطه [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 39-58]

 • فرخی، یزدان پدیداری نام کردستان در عهد ایلخانان و پیوستگی آن با جغرافیای تاریخی ایران‌زمین [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 41-52]

 • فریدونی، آزیتا تبلور هویت ملی در کتب درسی: بررسی محتوایی کتاب فارسی دوره ابتدایی [دوره 10، شماره 38، 1387]

 • فرزبد، محمدمهدی حافظه جمعی و هویت ایرانی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 3-20]

 • فرمهینی فراهانی، محسن مؤلفه های اساسی تربیت شهروندی اسلامی – ایرانی [دوره 14، شماره 56، 1391]

 • فرمهینی فراهانی، محسن الزامات تحقق ت [دوره 17، شماره 67، 1394]

 • فره، مهناز جهانی شدن فرهنگ با تأکید بر هویت اجتماعی جوانان شهر اصفهان [دوره 9، شماره 35، 1386]

 • فرهنگی، علی اکبر هویت هنر بومی مازندران با رویکردی به مضامین نقشمایه های تزیینی سقانفارها [دوره 10، شماره 37، 1387]

 • فروتن، یعقوب الگوهای بازنمایی هویت ملی در سیستم آموزشی ایران [دوره 5، شماره 19، 1382]

 • فروتن، یعقوب تأثیرات هویت دینی بر تمایلات فرزندآوری در مناطق روستایی و شهری منتخب ایران [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 75-96]

 • فیضی، هاجر بررسی گرایش طراحی گرافیک ایران به بازنمایی هویت ملی در عصر جهانی شدن [دوره 17، شماره 67، 1394]

 • فیض آبادی، رضا هویت ایرانی اسلامی شهر تهران در گذر زمان [دوره 13، شماره 51، 1390]

 • فضلی نژاد، احمد بررسی روند تکوین و تکامل مفهوم ایران در گذار از عصر اساطیری به دوران تاریخی [دوره 13، شماره 52، 1390]

 • فقیهی، علی نقی نقش دینداری در سلامت روان، هویت‌یابی و امنیت اجتماعی دانشجویان دانشگاه قم [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 99-122]

 • فکوهی، ناصر گرایش های غیر فر هنگی الگوهای زیستی شهری عشایری در یک نمونه ایرانی [دوره 5، شماره 17، 1382]

 • فلاح، مر نقش زبان فارسی در یکپارچگی و وحدت ملی ایران [دوره 9، شماره 34، 1386]

 • فلاح، مر جایگاه فرهنگ و زبان [دوره 10، شماره 38، 1387]

 • فلاح زاده، محمدهادی هویت دینی و ملی نوجوانان و جوانان شهر تهران با تاکید بر گروه مرجع [دوره 13، شماره 52، 1390]

 • فلک الدین، زهرا سنجش میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه یزد از حقوق و وظایف شهروندی: درک احساس هویت جمعی [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 97-112]

 • فوزی، یحیی امام خمینی و هویت ملی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1378]

 • فوزی، یحیی سبک زندگی و هویت ملی مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستان های شهر شیراز [دوره 11، شماره 44، 1388]

 • فولادی، وحدانه گنبد و هویت‌بخشی به معماری امروز [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 103-118]

ق

 • قی، نورالله وفاق اجتماعی (2) (میزگرد) [دوره 1، شماره 2، 1378]

 • قی، نورالله فرهنگ،اجتماع و سرزمین:سیاست [دوره 1، شماره 4، 1378]

 • قی، نورالله روشنفکران ایرانی و هویت (1) (میزگرد) [دوره 5، شماره 18، 1382]

 • قا، هلاله بررسی رابطه بین استفاده از فضای اینترنت و شکل گیری هویت ملی جوانان (مطالعه موردی جوانان 15 تا 29 ساله شهر همدان) [دوره 16، شماره 62، 1393]

 • قادری، صلاح الدین جامعه شناسی و مشکله هویت ایران (فراتحلیلی از مطالعات نظری و پژوهشی هویت) [دوره 4، شماره 16، 1381]

 • قادرزاده، امید الگوهای فراغتی و هویت ملی؛ مطالعه موردی جوانان استان کردستان [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 97-116]

 • قادرزاده، هیرش الگوهای فراغتی و هویت ملی؛ مطالعه موردی جوانان استان کردستان [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 97-116]

 • قایدگیوی، فرود تحلیل رابطه‌ی هویت ملی وپایبندی به فرهنگ شهروندی (مورد مطالعه کلانشهر شیراز) [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 79-104]

 • قاسمی، اکرم ارزیابی شهر جدید هشتگرد بر مبنای اصول شهرسازی ایرانی اسلامی [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 39-58]

 • قاسمی، حاکم همبستگی ملی در کتب درسی دوره ابتدایی [دوره 9، شماره 34، 1386]

 • قاسمی، حاکم تاثیر نظام بین المللی بر همگرایی ملت ها در حوزه ایران فرهنگی [دوره 10، شماره 39، 1387]

 • قاسمی، حاکم جهان‌گرایی در اندیشه و آثار سعدی [دوره 13، شماره 50، 1390]

 • قاسمی، روح اله چگونگی تحقق وفاق اجتماعی در بوشهر [دوره 14، شماره 56، 1391]

 • قاسمی، فائزه بررسی مقایسه ای در راهبرد رسانه ای گروه های القاعده و داعش [دوره 6، شماره 23، 1383]

 • قاسمی، فائزه بررسی مقایسه‌ای در راهبرد رسانه‌ای گروه‌های القاعده و داعش [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 87-104]

 • قالیباف، محمدباقر تبیین جغرافیایی بنیادهای هویت ملی (مورد: ایران) [دوره 12، شماره 45، 1389]

 • قانعی راد، محمد امین گفت وگو در ادبیات عرفانی و صوفیانه ایران [دوره 3، شماره 12، 1380]

 • قائدرحمتی، صفر بررسی تغییرات هویت شهری میدان امام خمینی (توپخانه) تهران [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 131-146]

 • قبادی، علی روایت اجتماعی_فرهنگی قصه های ترکمنی [دوره 8، شماره 31، 1385]

 • قبادی، مجید بررسی عوامل مرتبط با هویت ملی دانش آموزان متوسطه شهر کرج [دوره 15، شماره 58، 1392]

 • قدیری معصوم، مجتبی همگرایی و همکاری محدود منطقه ای، راهکاری برای توسعه گردشگری فرهنگی در ایران فرهنگی [دوره 12، شماره 45، 1389]

 • قر، فردین جهانی شدن و تحول در تصور ما از خویشتن [دوره 3، شماره 11، 1380]

 • قربی، سیدمحمدجواد بررسی برجستگی لایه های هویت ملی ایرانی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ج.ا.ایران [دوره 16، شماره 61، 1393]

 • قربانی، مریم سنجش رابطه هوش هیجانی با ابعاد هویت [دوره 14، شماره 53، 1391]

 • قربان پور دستکی، خدابخش بختیاری ها ؛ گذشته و حال [دوره 1، شماره 4، 1378]

 • قربان زاده آهنگری، محمد جایگاه تمدن و فرهنگ ایران در آفریقا [دوره 2، شماره 7، 1379]

 • قربانی قهرمان، راضیه بررسی نقش برنامة درسی پنهان در ایجاد نگرش به اقتدار، تقویت هویّت ملّی و جهانی شدن [دوره 3، شماره 13، 1380]

 • قرخلو، مهدی حوزه جغرافیای تمدن ایرانی [دوره 2، شماره 7، 1379]

 • قریشی، مریم مقایسه پایگاه‌های هویت نوجوانان و جوانان ایرانی ساکن ایران، مقیم انگلستان و ساکن ایران و دارای تجربه زندگی در انگلستان [دوره 15، شماره 58، 1392]

 • قزلسفلی، محمد تقی چرا جنگ؛ ماهیت جنگ در عصر سنت، مدرنیته و پسا مدرن [دوره 6، شماره 22، 1383]

 • قیصری، زهرا بررسی رابطه بین استفاده از فضای اینترنت و شکل گیری هویت ملی جوانان (مطالعه موردی جوانان 15 تا 29 ساله شهر همدان) [دوره 16، شماره 62، 1393]

 • قیم، عبدالنبی نگاهی جامعه شناختی به زندگی و فرهنگ مردم عرب خوزستان [دوره 1، شماره 2، 1378]

 • قمری، داریوش بررسی مقایسه ای هویت ملی از دیدگاه محمود افشار و رشید یاسمی [دوره 4، شماره 15، 1381]

 • قمری، محمدرضا فراگیری زبان انگلیسی و هویت ملی در عصر جهانی‌سازی [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 105-120]

 • قنبری، ع قدرت هویت ملی در میان اقوام ایرانی [دوره 12، شماره 48، 1389]

 • قوام، عبد العلی جهانی شدن ، ابعاد و پیامدها (میزگرد) [دوره 1، شماره 3، 1378]

ک

 • کاروانی، عبدالطیف تعامل در فضای مجازی و تأثیر آن بر هویت ملی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 113-128]

 • کاظمی، بهمن موسیقی ایرانی :پیش در آمدی بر همبستگی و یگانگی ملی [دوره 1، شماره 1، 1378]

 • کاظمی، بهمن همبستگی و هویت ملی [دوره 1، شماره 4، 1378]

 • کاظمی، حمید سنجش رابطه هوش هیجانی با ابعاد هویت [دوره 14، شماره 53، 1391]

 • کاظم زاده، حامد اوست ها میراث دار ایران فرهنگی در قفقاز [دوره 10، شماره 38، 1387]

 • کیانی، داوود فرهنگ جهانی ؛ اسطوره یا واقعیت [دوره 2، شماره 10، 1379]

 • کیانی، مژده تاثیر سرمایه‌ فرهنگی‌ بر سبک زندگی جانبازان جنگ تحمیلی شهر نجف آباد [دوره 7، شماره 25، 1384]

 • کیانی، مژده تأثیر سرمایه‌ فرهنگی‌ بر سبک زندگی جانبازان جنگ تحمیلی شهر نجف‌آباد [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 145-160]

 • کیانپور، مسعود شبکه اجتماعی فیس‌بوک و هویت ملی جوانان [دوره 14، شماره 56، 1391]

 • کیانپور، مسعود مطالعه چگونگی برساخت هویت احساسی کاربران فضای مجازی در بین جوانان شهر قم [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 57-74]

 • کیانی هفت لنگ، کیانوش عشایر و هویت ایرانی 2 (میزگرد) [دوره 1، شماره 6، 1378]

 • کاویانی راد، مراد بررسی علّت وجودی جمهوری‌ آذربایجان [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 25-44]

 • کاوندی کاتب، ابوالفضل تبیین بنیادهای علت وجودی و بقای کشور مطالعه موردی: ایران [دوره 13، شماره 49، 1390]

 • کاوندی کاتب، ابوالفضل ایران، ایرانشهر و ایران زمین در شعر فردوسی [دوره 14، شماره 53، 1391]

 • کاوندی کاتب، ابوالفضل نظریه آیکونوگرافی و روند جداسازی سرزمینهای ایرانی در قرن نوزدهم [دوره 15، شماره 58، 1392]

 • کاووسی، فرزانه مطالعه رابطه زمینه های فرهنگی مرتبط با هویت ملی در میان نوجوانان شهرهای بانه و قروه [دوره 13، شماره 51، 1390]

 • کریمی، جلیل جامعه شناسی و مشکله هویت ایران (فراتحلیلی از مطالعات نظری و پژوهشی هویت) [دوره 4، شماره 16، 1381]

 • کریمی، ماندانا نشانه‌شناسی هویت ملی در پوسترهای انتخاباتی شورای شهر شیراز [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 141-154]

 • کرمی پور، حمید عباس اقبال آشتیانی و هویت ایرانی [دوره 4، شماره 16، 1381]

 • کریمی زاده اردکانی، سمیه بررسی عوامل موثر بر هویت اجتماعی شهرهای جدید (مطالعه موردی شهر پردیس تهران) [دوره 11، شماره 43، 1388]

 • کریمی مله، علی حقوق قومی ، اقلیت ها و همگرایی (ترجمه) [دوره 1، شماره 1، 1378]

 • کریمی مله، علی پتانسیل های تبدیل رقابت [دوره 2، شماره 9، 1379]

 • کریمی مله، علی چند فرهنگ باوری و همبستگی ملی : تاملی انتقادی [دوره 2، شماره 9، 1379]

 • کریمی مله، علی حافظه جمعی و هویت: تأملاتی سیاست گذارانه [دوره 5، شماره 18، 1382]

 • کریمی مله، علی بازتاب هویت فرهنگی ایرانیان در سفرنامه های عصر صفوی و قاجاری [دوره 8، شماره 29، 1385]

 • کریمی مله، علی درآمدی نظری بر کاربرد نظریه چهارچوب سازی در تحلیل پویش های قومی [دوره 10، شماره 40، 1387]

 • کریمی مله، علی تنوع فرهنگی و تداوم [دوره 12، شماره 45، 1389]

 • کریمی مله، علی مطالعه تطبیقی سویه های شرقشناسانه ایران شناسی غربی از موریه تا فولر [دوره 12، شماره 47، 1389]

 • کریمی مله، علی سیاست گذاری اجتماعی و هویت سازی ملی؛ فراگیری سیاست های کلان اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 58، 1392]

 • کریمی مله، علی ماهیت سیاسی جریان های تکفیری سوریه [دوره 16، شماره 63، 1393]

 • کریمی مله، علی سیاستگذاری هویت ملی و الزامات راهبردی آن برای ایران [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 3-20]

 • کیشانی فراهانی، عزت اله مؤلفه های اساسی تربیت شهروندی اسلامی – ایرانی [دوره 14، شماره 56، 1391]

 • کشاور، عباس وفاق اجتماعی، فرهنگ سیاسی و مشروعیت سیاسی [دوره 1، شماره 2، 1378]

 • کشفی، محمدباقر رسانه ها و هویت فرهنگی: مطالعه دانش آموزان متوسطه شهر یاسوج [دوره 14، شماره 55، 1391]

 • کلانتری، عبد ا ایرانیان ترکمن [دوره 1، شماره 4، 1378]

 • کلاه کج، منصور جستاری در هویت‌نمایی ملی، 50 سال گرافیک معاصر ایران (مقطع زمانی 1340 تا 1390) [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 139-156]

 • کلدی، علیرضا تحلیل پدیدارشناختی تأثیر آیین های فرهنگی مشترک بر توسعه اجتماعی (مطالعه موردی شهر دزفول) [دوره 6، شماره 22، 1383]

 • کمالی گوکی، محمد سنت و تجدد در اندیشه شادمان [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 3-22]

 • کنجکاو منفرد، امیررضا واکاوی نقش مذهب شیعی در آفرینش سرمایه اجتماعی [دوره 3، شماره 14، 1380]

 • کنطورچی، حلیمه بررسی دیدگاه مدیران دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه درباره هویت ملی [دوره 14، شماره 55، 1391]

 • کهنسال، احسان عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر وفاق اجتماعی شهر دهدشت [دوره 16، شماره 61، 1393]

 • کوثری، ابوذر تأثیر بومی‌گزینی در نظام آموزش عالی بر انسجام اجتماعی در ایران [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 67-84]

 • کوچکیان، مسعود نقش دولت‌های استعماری در بازتعریف معماری مسکونی ایران [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 131-146]

گ

 • گراوند، ایوب صدا و سیما و بازنمایی فرهنگ و هویت در جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 64، 1393]

 • گرشاسبی، رضا ماهیت سیاسی جریان های تکفیری سوریه [دوره 16، شماره 63، 1393]

 • گرگی، عباس اینترنت و هویت [دوره 7، شماره 25، 1384]

 • گل محمدی، احمد جهانی شدن و بحران هویت [دوره 2، شماره 10، 1379]

 • گل محمدی، احمد نگاهی به مفهوم و نظریه های جهانی شدن [دوره 3، شماره 11، 1380]

 • گندمی، هویت ملی در شعر دفاع مقدس [دوره 6، شماره 22، 1383]

 • گندمی، کارکرد هویت بخشی مذه [دوره 9، شماره 36، 1386]

 • گندمی، میزان توجه به مؤلفه‌های هویت ملی در نامگذاری معابر اصلی شهر تهران [دوره 17، شماره 65، 1394]

 • گودرزی، حسین توسعه سیاسی و مشارکت [دوره 2، شماره 9، 1379]

 • گودرزی، حسین هویت ملی در شعر پژمان بختیاری [دوره 5، شماره 20، 1382]

 • گودرزی، حسین موقعیت زبان و ادبیات فارسی در ایران ع [دوره 12، شماره 47، 1389]

ل

 • لیاقت دار، سیدمحمدجواد ابعاد تربیت شهروندی در کتاب‌های دوره پیش‌دبستانی از دیدگاه مربیان این دوره [دوره 15، شماره 59، 1392]

 • لطفی، مریم جایگاه هویت ملی در کتب درسی آموزش و پرورش مورد: کتاب های درسی تاریخ مقطع دبیرستان [دوره 9، شماره 35، 1386]

 • لطفی، مریم پژواک زبان در جای نام های آذربایجان در منابع کهن [دوره 15، شماره 58، 1392]

 • لطیفی، زهره نسبت بین آگاهی و گرایش به عرفان اسلامی در فرایند هویت‌یافتگی [دوره 15، شماره 60، 1392]

 • لطیفی، زهره بررسی و تحلیل مدل ساختاری ویژگیهای ش [دوره 16، شماره 64، 1393]

م

 • مجتهدزاده، پیروز تبیین بنیادهای علت وجودی و بقای کشور مطالعه موردی: ایران [دوره 13، شماره 49، 1390]

 • مجیدی، حسن تأثیر شبکه‌های ماهوا [دوره 5، شماره 20، 1382]

 • مجیدی، حسن شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و هویت ملی و اسلامی جوانان (مطالعه موردی شهرستان اراک-1390) [دوره 14، شماره 54، 1391]

 • مجید زاده، یو فرهنگ و تمدن مشرق زمین (میزگرد) [دوره 2، شماره 7، 1379]

 • مح، ذکرالله هویت ملی در تاریخ نگاری مشیرالدوله (پیرنیا) [دوره 4، شماره 16، 1381]

 • محرمی، رامین تبلور مفهوم ایران در شاهنامه فردوسی: امتزاج عقلانیت و عشق در هویت ایرانی [دوره 17، شماره 66، 1394]

 • محسنی، مرتضی هویت ایرانی در متون ادبی ـ تاریخی عصر ایلخانی [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 3-22]

 • محسنیان راد، مهدی تبادل فرهنگ ها ؛ ضرورت ها و دور نما ها (میزگرد) [دوره 1، شماره 6، 1378]

 • محمدی، امیر شناسنامه به مثابه سند هویتی ای [دوره 5، شماره 19، 1382]

 • محمدی، حبیب الله بررسی رابطه‌ی بین سطح یادگیری زبان انگلیسی و تغییر هویت اجتماعی ـ فرهنگی زبان‌آموزان ایرانی [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 45-60]

 • محمدی، حسین هویت ایرانی در آثار منظوم عصر سلجوقی [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 21-36]

 • محمدی، محمدکریم «نظریه تاریخ ترک و زبان خورشید»؛ خوانشی گفتمانی از هویت ملی کمالیستی [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 59-78]

 • محمدی، ندا تحلیل آماری درس زبان و ادبیات فارسی در آزمون سراسری [دوره 16، شماره 62، 1393]

 • محمدی آریا، علیرضا بررسی گرایش به الگوهای رفتاری غربی در بین نوجوانان و جوانان شاهد و ایثارگر استان آذربایجان غربی [دوره 13، شماره 50، 1390]

 • محمدپور، احمد جامعه شناسی و مشکله هویت ایران (فراتحلیلی از مطالعات نظری و پژوهشی هویت) [دوره 4، شماره 16، 1381]

 • محمدپور، احمد تولد غرب و برساخت شرق دیگری شده از رویکرد پسااستعماری [دوره 12، شماره 45، 1389]

 • محمدزاده، آرمین بررسی تأثیر فضای مجازی (اینترنت) بر هویت ملی دانشجویان [دوره 16، شماره 61، 1393]

 • محمدی عزیزآبادی، مهدی ورزش و هویت جمعی؛ مطالعه موردی شهر کرج [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 79-95]

 • محمدعلی پور، فر بررسی مفهوم کشور در شاهنامه فردوسی [دوره 12، شماره 46، 1389]

 • محمدعلی پور، فر ایران، ایرانشهر و ایران زمین در شعر فردوسی [دوره 14، شماره 53، 1391]

 • محمدی مهر، غلامرضا بازنمایی هویت ملی در کت [دوره 17، شماره 65، 1394]

 • محمودی، سیروس بررسی وضعیت مؤلفه‌های هویت ملی در کتاب‌های درسی پایه دوازدهم [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 61-76]

 • محمودی، طاهره آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان فرصتی مغتنم برای گسترش فرهنگ ایرانی [دوره 14، شماره 53، 1391]

 • محمودی، فتانه جایگاه هویت آیینی- مذهبی «تعزیه» و واقعه عاشورا در هنرهای تصویری مازندران [دوره 12، شماره 48، 1389]

 • محمودی، فتانه بازخوانی هویت شیعی در آثار هنری عصر صفویه با رویکرد سپهر نشانه‌ای [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 43-60]

 • مدیرشانه چی، محسن گوناگونی در ایران ، زمینه ساز تکامل ملی و مرکزیت منطقه ای [دوره 1، شماره 3، 1378]

 • مدیرشانه چی، محسن تمدن ایرانی ،ویژگی ها و امتیازات [دوره 2، شماره 7، 1379]

 • مرادی، سجاد نشاط اجتماعی و عوامل مرتبط با آن (مطالعه ای در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی) [دوره 15، شماره 60، 1392]

 • مرادی مقدم، مراد تاریخ سیاسی اجتماعی پشت [دوره 7، شماره 25، 1384]

 • مرتضایی فریزهندی، کبری هویت یابی ملی در فضای رسانه ای [دوره 15، شماره 58، 1392]

 • مرتضوی، مه باستان شناسی وهمبستگی ملی :مطالعه موردی استان سیستان وبلوچستان [دوره 10، شماره 37، 1387]

 • مرحوم رهبری، مهدی متجددان ایرانی و تجدد در عصر مشروطه [دوره 8، شماره 32، 1385]

 • مرحوم سیدامامی، کاووس سیر تحول تاریخی هویت ملی در ایران از اسلام تا امروز (میزگرد) [دوره 1، شماره 5، 1378]

 • مرحوم سیدامامی، کاووس تبادل فرهنگ ها ؛ ضرورت ها و دور نما ها (میزگرد) [دوره 1، شماره 6، 1378]

 • مرحوم سیدامامی، کاووس مدرنیته و هویت (میزگرد) [دوره 6، شماره 21، 1383]

 • مرحوم سیدامامی، کاووس بررسی میزان توجه به مؤلفه های هویت ملی در کتاب های درسی دوره راهنمایی [دوره 9، شماره 35، 1386]

 • مرحوم سیدامامی، کاووس سیاست‌گذاری تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران: چشم‌انداز، اهداف و سیاست‌های پیشنهادی [دوره 17، شماره 66، 1394]

 • مریدی، محمدرضا بررسی بحران هویت در بین دانش اموزان (نمونه موردی دانش آموزان شهر لار در سال تحصیلی 1385_1384) [دوره 8، شماره 30، 1385]

 • مریدی، محمدرضا گفتمان بومی- جهانی در هنر اسلامی: تحلیل [دوره 14، شماره 54، 1391]

 • میرزایی، شکوفه معنا در مکان و آفرینش هویت نمونه موردی: (بازار کرمانشاه) [دوره 13، شماره 50، 1390]

 • میرزاپور، سمیرا کارکرد آموزش و پرورش در نهادینه‌سازی هویت ملی دانش‌آموزان از منظر کارکنان مدارس (با تأکید برمدارس دولتی متوسطه شهر تهران) [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 53-74]

 • میرزاده کوهشاهی، محمد بازنمایی هویت ناحیه‌ای و ملی در کتاب استان‌شناسی هرمزگان، کردستان و سیستان و بلوچستان [دوره 16، شماره 64، 1393]

 • مرسلپور، محسن تکوین هویت اروپاییان در برابر مسلمانان و عدم هویت‌سازی مسلمانان [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 21-38]

 • میرشاه جعفری، سیدابراهیم تحلیل محتوای کتاب‌های پیام آسمانی دوره اول متوسطه براساس مؤلفه‌های هویت دینی [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 83-96]

 • مرشدی زاد، علی نخبگان آذری ایران و هویت ملی [دوره 1، شماره 1، 1378]

 • مرشدی زاد، علی بقایا زوال قومیت ه [دوره 1، شماره 6، 1378]

 • مرشدی زاد، علی نمادها و آئین ها در ایران پس از انقلاب و نقش آنها در همبستگی ملی [دوره 9، شماره 36، 1386]

 • مرشدی زاد، علی مؤلفه‌های هویت اسلامی و ایرانی در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 63-76]

 • میر ع، ابوطالب سهم ایران در تمدن بشری [دوره 2، شماره 7، 1379]

 • میرغفوری، سیدحبیب اله تحلیلی بر تأثیرات حضور گردشگران بر فرهنگ جامعه با استفاده از رویکرد فازی مطالعه شهر یزد [دوره 17، شماره 67، 1394]

 • میرفردی، اصغر بررسی هویّت ملّی و ارتباط آن با استفاده از شبکه های اجتماعی اینترنتی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج) [دوره 17، شماره 67، 1394]

 • میرفردی، اصغر نقش تفاوت‌های جنسیتی در ابعاد هویت ملی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه یاسوج [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 119-133]

 • مرندی، زهره رابطه از خودبیگانگی و مشارکت سیاسی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان [دوره 15، شماره 60، 1392]

 • میرنژاد، سیدعلی تبیین جایگاه مسجد جامع یزد در ایجاد حس مکان و هویت به فضای کالبدی شهر [دوره 16، شماره 61، 1393]

 • میزبان، مهدی درآمدی بر شناخت ویژگیهای جمعیت و جوامع عشایری ایران [دوره 5، شماره 17، 1382]

 • مسا، سیدابراهیم پژوهش جامعه‌شناختی فرهنگ شهروندی و هویت ملی (مطالعه موردی: زنان شهر فیروزآباد) [دوره 17، شماره 66، 1394]

 • مساح، هاجر سنجش رابطه هوش هیجانی با ابعاد هویت [دوره 14، شماره 53، 1391]

 • مسجدجامعی، احمد تبادل فرهنگ ها ؛ ضرورت ها و دور نما ها (میزگرد) [دوره 1، شماره 6، 1378]

 • مسعود، محمد ویژگی‌های شهر خوب در اندیشه ایران‌شهری [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 67-84]

 • مسعودی، حمید سیاست‌پژوهیِ ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سازمان‌های دولتی استان خراسان رضوی [دوره 6، شماره 22، 1383]

 • مسعود نیا، حسین رابطه از خودبیگانگی و مشارکت سیاسی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان [دوره 15، شماره 60، 1392]

 • مشکینی، ابوالفضل ارزیابی شهر جدید هشتگرد بر مبنای اصول شهرسازی ایرانی اسلامی [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 39-58]

 • مشهدی میقانی، ژیلا مقایسه هویت ملی جوانان شهرهای ایلام و کرمانشاه [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 97-110]

 • مظفری، افسانه بازنمایی مفاهیم ایثار و شهادت در سینمای دفاع مقدس (تحلیل مقایسه‌ای فیلم پرواز در شب و عقاب‌ها) [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 45-62]

 • مظفری، افسانه هویت ایرانی و سینما؛ بازنمایی هویت ایرانی در فیلم «مادر» [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 85-102]

 • مظفری، محمد هویت ملی در کتابهای درسی آموزش و پرورش (مقطع متوسطه) [دوره 9، شماره 35، 1386]

 • معروف، یحیی خلیج فارس و نقد تحریف های متعصبان عرب [دوره 14، شماره 53، 1391]

 • معروفی، یحیی کتاب های ادبیات فارسی دوره متوسطه و بازنمایی مؤلفه های هویت ملی (دیدگاه دبیران) [دوره 14، شماره 55، 1391]

 • معظم پور، اسماعیل ملیت و هویت : تاملی در نسبت ملیت و هویت ایرانی در افکار کاظم زاده ایرانشهر [دوره 5، شماره 20، 1382]

 • معینی علمداری، جهانگیر درآمدی بر مطالعه پدیدار شناختی تاریخ ایران [دوره 3، شماره 12، 1380]

 • معینی علمداری، جهانگیر تجلی وجدان تاریخی در بوم ؛ هایدگر و سرچشمه های تاریخی _ مکانی هویت [دوره 3، شماره 14، 1380]

 • معینی علمداری، جهانگیر هویت و مجاز :تاثیر هویتی اینترنت [دوره 6، شماره 24، 1383]

 • معینی علمداری، جهانگیر هویت و تاویل : در جستجوی یک هویت پسا استعماری [دوره 7، شماره 25، 1384]

 • مقصودی، مجتبی ناهمگونی قومی : رهیافت هایی چ [دوره 1، شماره 1، 1378]

 • مقصودی، مجتبی همبستگی ملی و وفاق اجتماعی (میزگرد) [دوره 1، شماره 1، 1378]

 • مقصودی، مجتبی دیدگاه هایی چند درباره یکپارچگی و وحدت ملی (ترجمه) [دوره 1، شماره 2، 1378]

 • مقصودی، مجتبی اندونزی ، درسهایی از بحران همبستگی [دوره 1، شماره 4، 1378]

 • مقصودی، مجتبی فرهنگ ،ارتباطات و تحو [دوره 1، شماره 6، 1378]

 • مقصودی، مجتبی مشارکت انتخاباتی اقوام در ایران (بررسی موردی ؛ انتخابات ریاست جمهوری) [دوره 7، شماره 28، 1384]

 • مقصودی، مجتبی جایگاه هویت در پایان نامه های دانشجویان [دوره 8، شماره 31، 1385]

 • مقصودی، مجتبی جایگاه گردشگری در تعمیق همبستگی ملی در ایران [دوره 10، شماره 37، 1387]

 • مقصودی، مجتبی همگرایی در آذربایجان [دوره 14، شماره 53، 1391]

 • مقصودی، مجتبی سنجش هویت جمعی ایرانیان؛ با تأکید بر همبستگی اجتماعی [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 23-46]

 • مقصودی، مجتبی تحلیل توسعه سیاسی در ایران از منظر الگوی هویتی [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 19-38]

 • ملا، پیرمحمد تحولات سیاسی _ ایدئولوژیک در بلوچستان [دوره 2، شماره 8، 1379]

 • ملایی، علیرضا هویت ایرانی در تاریخ نگاری ملک زاده [دوره 1، شماره 5، 1378]

 • ملایی، علیرضا مجله آینده و تاریخ نگاری مبتنی بر هویت ملی [دوره 3، شماره 14، 1380]

 • ملا تقی زاده، فریبا فرهنگستان زبان و ادب فارسی در یک نگاه (گزارش) [دوره 1، شماره 2، 1378]

 • ملک شهمیرزادی، صادق فرهنگ و تمدن مشرق زمین (میزگرد) [دوره 2، شماره 7، 1379]

 • منتظر قائم، محمدمهدی جهانی شدن ، ابعاد و پیامدها (میزگرد) [دوره 1، شماره 3، 1378]

 • منتظر قائم، محمدمهدی رسانه های جمهی و هویت (گزارش) [دوره 1، شماره 4، 1378]

 • منتظر قائم، محمدمهدی جهانی شدن؛ابعاد و پیا [دوره 3، شماره 11، 1380]

 • منشادی، مرتضی زمینه های تداوم هویت ایرانی در روایت‌های شاهنامه [دوره 6، شماره 21، 1383]

 • منشادی، مرتضی اسطوره های ملی و پاسخ به آنومی سیاسی در شاهنامه: تلاشی در جهت باز تولید هویت ملی ایرانیان [دوره 11، شماره 41، 1388]

 • منصف پور، محمد هویت مهاجران: تأملی در هویت نسل دوم ایرانیان مهاجر [دوره 12، شماره 47، 1389]

 • منصوری، ارد مدرنیته و هویت (میزگرد) [دوره 6، شماره 21، 1383]

 • منصوری، سید امیر نسبت هویت با سیمای شهری (گزارش) [دوره 1، شماره 1، 1378]

 • منصوری، علی تبلور هویت ملی در کتب درسی: بررسی محتوایی کتاب فارسی دوره ابتدایی [دوره 10، شماره 38، 1387]

 • منصوریان سرخگریه، حسین اسطوره در شعر نوگرایان [دوره 7، شماره 26، 1384]

 • منصوریان سرخگریه، حسین شاهنامه هویت ملی و نوزایی فرهنگی [دوره 10، شماره 38، 1387]

 • منصوریان سرخگریه، حسین همگرایی اسطوره و عرفان در غزل های حافظ [دوره 11، شماره 44، 1388]

 • منصورنژاد، مح تاملی در نگاه دکتر جواد طباطبایی به هویت ایرانی در تعامل با هویت اسلامی و غربی [دوره 5، شماره 20، 1382]

 • منوچهری، عباس مدرنیته و هویت (میزگرد) [دوره 6، شماره 21، 1383]

 • منوچهرآبادی، اف نقش جهانی شدن و هویت اسلامی در جنبش های اسلامی منطقه [دوره 14، شماره 53، 1391]

 • مهدی زاده، سید محمدرضا رهیافت های نظری گفت و گوی بین فرهنگ ها [دوره 3، شماره 12، 1380]

 • مهدیزاده، سیدمحمد بازنمایی مفاهیم ایثار و شهادت در سینمای دفاع مقدس (تحلیل مقایسه‌ای فیلم پرواز در شب و عقاب‌ها) [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 45-62]

 • مهدی نژاد، جمال تبیین راهبردی مؤلفه‌های حس [دوره 7، شماره 26، 1384]

 • مهدی نژاد، جمال الدین تبیین راهبردی مؤلفه‌های حس معنوی در معماری مساجد ایران [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 77-94]

 • مو، سید یعقوب مشارکت زنان در [دوره 3، شماره 12، 1380]

 • موحد، مجید عوامل فرهنگی ـ اجتماعی مرتبط با هویت ملی نوجوانان شهر اهواز [دوره 12، شماره 46، 1389]

 • مؤذن، محمدهادی تنوع فرهنگی و تداوم [دوره 12، شماره 45، 1389]

 • موسی آبادی، رضا بازتاب هویت ملی و مؤلفه‌های آن در شعر شاعران برجسته‌ی عصر مشروطه [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 39-58]

 • موسوی افضل، سیده عاطفه فراترکیب پژوهش های انجام شده در حوزه هویت دینی [دوره 16، شماره 63، 1393]

 • موسویان، سمیه جایگاه هندسه مقدس در بازشناسی هویت معماری سنتی ایران [دوره 6، شماره 24، 1383]

 • موسویان، سمیه نقش مجسمه‌های شهری در شکل‌گیری هویت منظر فرهنگی شهر تهران [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 141-160]

 • موسویان، سمیه جایگاه هندسه مقدس در بازشناسی هویت معماری سنتی ایران [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 99-118]

 • موسوی نژاد، ابراهیم شاهنامه و شاهنامه خوانی در عشایر لر [دوره 5، شماره 17، 1382]

 • مؤمنی، حسن عوامل مؤثر بر هویت ملی در بین دانش آموزان مناطق مرزی [دوره 13، شماره 51، 1390]

ن

 • نادری، احمد فراترکیب پژوهش های انجام شده در حوزه هویت دینی [دوره 16، شماره 63، 1393]

 • نادر پور، بابک میراث های جنگ (1) [دوره 6، شماره 23، 1383]

 • نیازی، محسن تبیین رابطه سطح تحصیلات و میزان انسجام ملی و اجتماعی شهروندان [دوره 12، شماره 48، 1389]

 • ناظمی، مهدی ساخت و اعتباریابی آزمون تداعی ضمنی برای اندازه‌گیری هویت [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 23-40]

 • نامی، محمدحسن میزان تأثیر مؤلفه‌های فرهنگی ـ اجتماعی و اقتصادی بر همگرایی مردم استان‌های کردنشین ایران [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 53-67]

 • نجاتی، صادق بررسی تغییرات هویت شهری میدان امام خمینی (توپخانه) تهران [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 131-146]

 • نجاتی حسینی، سید محمود واکاوی هویت تاریخی ، تاریخ نگاری و جامعه شناسی تاریخی ایران : ملاحظات نظری و روش شناختی [دوره 4، شماره 15، 1381]

 • نجیب زاده، مهناز رابطه عزّت‌نفس ملّی و مصرف کالاهای خارجی در بین شهروندان ایرانی [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 47-65]

 • نجفی، حسن مفهوم تعالی و نقد وضعیت موجود آن در سند تحول بنیادین آموزش ‌و پرورش ایران [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 25-44]

 • نجفی پور، اکرم بررسی مفهوم کشور در شاهنامه فردوسی [دوره 12، شماره 46، 1389]

 • نجفی تروجنی، سیده نسیم طراحی بافت مرکزی شهرها با رویکرد هویت‌بخشی به فضا مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر بهشهر [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 115-136]

 • نجف زاده، مهدی نشانه‏شناسی عملیات انتحاری در گروه‏های تکفیری اسلامی (مطالعه موردی: داعش در عراق) [دوره 7، شماره 25، 1384]

 • نجف زاده، مهدی نشانه‏ شناسی عملیات انتحاری در گروه‏های تکفیری اسلامی (مطالعه موردی: داعش در عراق) [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 127-144]

 • نژادستاری، سعیده معنا در مکان و آفرینش هویت نمونه موردی: (بازار کرمانشاه) [دوره 13، شماره 50، 1390]

 • نص، قد هویت قدسی : تاملی در رهیافت هویت شناختی سید حسین نصر [دوره 5، شماره 18، 1382]

 • نصیری، معصومه کنکاشی در تاثیرات جغرافیایی فرهنگی ایران بر مصر [دوره 8، شماره 32، 1385]

 • نصراصفهانی، احمدرضا بررسی برنامه درسی ملی ایران در ارتباط با مؤلفه های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه صاحب نظران [دوره 17، شماره 65، 1394]

 • نصراصفهانی، علی ایران و هویت ملی در اندیشه مهدی اخوان ثالث [دوره 11، شماره 41، 1388]

 • نظری، جواد بررسی عوامل موثر بر هویت اجتماعی شهرهای جدید (مطالعه موردی شهر پردیس تهران) [دوره 11، شماره 43، 1388]

 • نظری، علی اشرف پست مدرنیسم و هویت سیاسی [دوره 7، شماره 27، 1384]

 • نظری، علی اشرف هویت مدرن و ظهور گفتمان مشروطیت در ایران [دوره 8، شماره 32، 1385]

 • نظری، علی اشرف احساس تعلق هویتی و نقش آن در شکل گیری تصورات قالبی در پیشداوری: ارزیابی پیمایشی [دوره 13، شماره 49، 1390]

 • نظری، علی اشرف صدا و سیما و بازنمایی فرهنگ و هویت در جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 64، 1393]

 • نظری، علی اشرف نظریه هویت اجتماعی و بازنمایی کنش‌ هویتی داعش [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 77-98]

 • نعلبندی، مهدی جایگاه ایران در سازمان رسانه ، فرهنگ و هنر رسمی جمهوری اسلامی [دوره 10، شماره 39، 1387]

 • نیک، امیر روشنفکران ایرانی و هویت (1) (میزگرد) [دوره 5، شماره 18، 1382]

 • نیک ملکی، مح شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و هویت ملی و اسلامی جوانان (مطالعه موردی شهرستان اراک-1390) [دوره 14، شماره 54، 1391]

 • نیکنام، کوروش زرتشتیان ایران [دوره 3، شماره 13، 1380]

 • نیکنام راد، سیدمحمدغفار فراتحلیل هویت‌پژوهی در ایران (با عطف نظر به مقالات علمی ـ پژوهشی یک دهۀ گذشته (1391-1381)) [دوره 15، شماره 57، 1392]

 • نواب، سمیه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان فرصتی مغتنم برای گسترش فرهنگ ایرانی [دوره 14، شماره 53، 1391]

 • نوازنی، بهرام بررسی هویت ت [دوره 8، شماره 29، 1385]

 • نوذری، حسینعلی نگاهی تحلیلی به روند تحول مفهوم هویت در قالب های سه گانه هویت سنتی ، مدرن و پست مدرن [دوره 7، شماره 26، 1384]

 • نور، عزالدین نقش جهانی شدن و هویت اسلامی در جنبش های اسلامی منطقه [دوره 14، شماره 53، 1391]

 • نور، مرتضی تاریخ نگاران و هویت (2) (میزگرد) [دوره 4، شماره 15، 1381]

 • نور، مرتضی تاریخ نگاران و هویت ملی (3) (میزگرد) [دوره 4، شماره 16، 1381]

 • نورآبادی، سولماز مفهوم تعالی و نقد وضعیت موجود آن در سند تحول بنیادین آموزش ‌و پرورش ایران [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 25-44]

 • نوروزی، عباسعلی تأثیر اینترنت بر ارزش های خانواده: از منظر هویت دینی و ملی [دوره 14، شماره 55، 1391]

 • نوروزبرازجانی، ویدا نقش دولت‌های استعماری در بازتعریف معماری مسکونی ایران [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 131-146]

 • نوروز برازجانی، ویدا تأثیر معماری نیکولای مارکوف بر هویت شهر تهران [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 133-144]

 • نوروزی طلب، علیرضا هویت اسلامی- ایرانی در فلزکاری عصر صفوی: با تأکید بر کتیبه های موجود بر روی آثار فلزی [دوره 11، شماره 44، 1388]

و

 • واحدی، شهرام بررسی گرایش به الگوهای رفتاری غربی در بین نوجوانان و جوانان شاهد و ایثارگر استان آذربایجان غربی [دوره 13، شماره 50، 1390]

 • واحددوست، مهوش بازنمایی عناصر اساطیری ـ حماسی همبستگی ملی در شعر دفاع مقدس [دوره 14، شماره 54، 1391]

 • وثوقی، منصور هویت ملی و محلی مردم لک [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 69-83]

 • ورجاوند، پرویز میزگرد اقوام ایرانی (میزگرد) [دوره 2، شماره 8، 1379]

 • ورجاوند، پرویز میزگرد تنوع قومی در ایران ؛ چالش ها و فرصت ها (2) [دوره 2، شماره 9، 1379]

 • ویسی، فرزاد همگرایی و همکاری محدود منطقه ای، راهکاری برای توسعه گردشگری فرهنگی در ایران فرهنگی [دوره 12، شماره 45، 1389]

 • ویسی، گه شین الله هویت ملی در کتب مطالعات اجتماعی دوره ی ابتدایی [دوره 15، شماره 60، 1392]

 • ولی پور زرومی، سید حسین هویت ملی و دفاع مقدس [دوره 6، شماره 23، 1383]

 • ولی قلی زاده، علی دولت صفوی و هویت ایرانی [دوره 8، شماره 32، 1385]

 • ولی قلی زاده، علی تبیین عوامل موثر در مکان گزینی پایتخت ها در ایران باستان [دوره 10، شماره 39، 1387]

 • ولی نژاد، عبدالله بررسی هویّت ملّی و ارتباط آن با استفاده از شبکه های اجتماعی اینترنتی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج) [دوره 17، شماره 67، 1394]

 • ولی نژاد، عبدالله نقش تفاوت‌های جنسیتی در ابعاد هویت ملی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه یاسوج [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 119-133]

ه

 • هاشمی، سید ضیاء هویت ملی در کتب مطالعات اجتماعی دوره ی ابتدایی [دوره 15، شماره 60، 1392]

 • هاشمی، سیدمحمدرضا تحلیل محتوای هویت ایرانی در داستان سیاوش شاهنامه فردوسی [دوره 13، شماره 49، 1390]

 • هاشمی، سیده سمیه کاوش مردم‌نگارانه‌ی حس مکانی گردشگران در میراث فرهنگی شهر شیراز [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 21-34]

 • هاشمی زاده، سیدرضا هویت ایرانی و سینما؛ بازنمایی هویت ایرانی در فیلم «مادر» [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 85-102]

 • هاشمی فر، سم نقش هویت در صورت بندی رزم ایرانی و تاثیر آن بر جنگ آینده [دوره 11، شماره 44، 1388]

 • هرمیداس باوند، داوود نگرش گذرا بر عل [دوره 1، شماره 2، 1378]

 • هرمیداس باوند، داوود سیر تحول تاریخی هویت ملی در ایران از اسلام تا امروز (میزگرد) [دوره 1، شماره 5، 1378]

 • هرمیداس باوند، داوود میزگرد اقوام ایرانی (میزگرد) [دوره 2، شماره 8، 1379]

 • هرمیداس باوند، داوود میزگرد تنوع قومی در ایران ؛ چالش ها و فرصت ها (2) [دوره 2، شماره 9، 1379]

 • هزارجریبی، جعفر بنیادها و ظرفیت های هویت اسلامی و هویت تجددی در گفتمان جهانی شدن [دوره 13، شماره 52، 1390]

 • هزارجریبی، جعفر نشاط اجتماعی و عوامل مرتبط با آن (مطالعه ای در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی) [دوره 15، شماره 60، 1392]

 • هویان، آندرانیک اشتراکات و روابط فرهن [دوره 5، شماره 17، 1382]

 • هویان، آندرانیک جشن تیرگان یا آب پاشان [دوره 6، شماره 22، 1383]

 • هوشگ مهدوی، عبدالرضا میزگرد اقوام ایرانی (میزگرد) [دوره 2، شماره 8، 1379]

 • هوشگ مهدوی، عبدالرضا میزگرد تنوع قومی در ایران ؛ چالش ها و فرصت ها (2) [دوره 2، شماره 9، 1379]

 • هوشنگی، حمید بررسی مؤلفه‌های بعد دینی هویت ملی؛ راهبردها و راهکارها [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 17-32]

 • هوشنگی، حمید نسبت‌سنجی هویت جمعی ایرانیان و ارزش‌های اجتماعی؛ بررسی یک پیمایش [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 37-66]

 • هیئت، جواد میزگرد اقوام ایرانی (میزگرد) [دوره 2، شماره 8، 1379]

 • هیئت، جواد میزگرد تنوع قومی در ایران ؛ چالش ها و فرصت ها (2) [دوره 2، شماره 9، 1379]

ی

 • یاراحمدی، مهدی نقش هویت در صورت بندی رزم ایرانی و تاثیر آن بر جنگ آینده [دوره 11، شماره 44، 1388]

 • یحیایی، سبحان مطالعه امکان سنجی بسط هویت ملی به هویت فرهنگی ملت های ایران و ا [دوره 10، شماره 37، 1387]

 • یزدان پناه، کیومرث مطالعۀ ژئوپلیتیک عمومی داعش در رسانه‌های اجتماعی؛ «جیش الصفوی» و «ملت صلیب» [دوره 17، شماره 66، 1394]

 • یوسفی، علی فرهنگ و هویت ایرانی (میزگرد) [دوره 1، شماره 4، 1378]

 • یوسفی، علی طبقه بندی اجتماعی اقوام در ایران [دوره 2، شماره 9، 1379]

 • یوسفی، علی تحلیل محتوای هویت ایرانی در داستان سیاوش شاهنامه فردوسی [دوره 13، شماره 49، 1390]

 • یوسف زاده چوسری، محمدرضا بررسی میزان تأکید کتاب های تعلیمات اجتماعی، تاریخ و فارسی دوره راهنمایی بر هویت اسلامی- ایرانی [دوره 4، شماره 16، 1381]