نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری روان‌شناسی تربیتی، گروه سنجش و اندازه‌گیری آموزشی، مرکز تحقیقات ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی، سازمان سنجش آموزش کشور، تهران، ایران

چکیده

این مقاله درصدد است تأثیر غرور ملی را بر سازگاری اجتماعی با میانجی‌‌‌گری راهبرد تنظیم شناختی هیجان بررسی کند. طبق مدل، پنج فرضیه مطرح شد. روش تحقیق حاضر جزء مطالعات همبستگی بوده است. 263 نفر از دانشجویان کارشناسی (121 دانشجوی پسر و 142 دانشجوی دختر) دانشگاه مازندران از طریق روش نمونه‌‌‌گیری خوشه‌‌‌ای انتخاب شدند و به سه پرسشنامه استاندارد غرور ملی ساخته عیدی و همکاران (1393)، مقیاس سازگاری اجتماعی دانشجویان با دانشگاه بیکرو سیریک (1987) و مقیاس تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی و کراجی (2007) پاسخ دادند. نتایج نشان داد که در اثرات مستقیم میزان بتای استاندارد مسیر غرور ملی به راهبرد مثبت و راهبرد منفی تنظیم هیجان دانشجویان در سطح (p‹0/01) معنی‌‌‌دار بوده است. همچنین، میزان بتای استاندارد مسیر از غرور ملی به سازگاری اجتماعی دانشجویان و از راهبرد مثبت تنظیم هیجان به سازگاری اجتماعی دانشجویان در سطح (p‹0/01) معنی‌‌‌دار شده، اما تأثیر راهبرد منفی تنظیم هیجان بر سازگاری اجتماعی دانشجویان تنها در سطح (p‹0/05) معنی‌‌‌دار شده است. نقش میانجی راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان در ارتباط با غرور ملی و سازگاری اجتماعی تأیید شده است.

کلیدواژه‌ها

 • امین‌آبادی، زهرا؛ خدا پناهی، محمد کریم؛ دهقانی، محسن (1390)؛ «نقش میانجی تنظیم هیجان شناختی در ادراک نوجوانان از ابعاد سبک‌های فرزندپروری و موفقیت تحصیلی آن‌ها»، فصلنامه علوم رفتاری، دوره پنجم، شماره 2. صص 118ـ109.
 • طغیانی، اسحاق؛ اجیه، تقی (1392)؛ «نگاه قرآن‌‌‌مدارانه مولوی در معنوی هیجان غم»، فصلنامه پژوهش‌‌‌های ادبی-قرآنی، سال اول. شماره یک. صص 98ـ77.
 • عیدی، حسن؛ عباسی، همایون؛ و فدایی، معصومه (1393)؛ «هنجاریابی ابزار غرور ملی با تأکید بر جایگاه ورزش»، مطالعات مبانی مدیریت در ورزش، سال اول، شماره 3، صص 52ـ37.
 • قاسم‌‌‌پور، عبدالله؛ سوره، جمال؛ و سید تازه کند، میر توحید (1391)؛ «پیش‌‌‌بینی اضطراب مرگ بر اساس تنظیم شناختی هیجان»، مجله دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، سال سیزدهم، شماره 2 (پیاپی 48)، صص 70ـ63.
 • کاظمی رضایی، علی؛ محمدی، مریم؛ تاجیک اسماعیلی، عزیزالله؛ و پیشگاهی، بهناز (1399)؛ «نقش راهبردهای تنظیم شناختیِ هیجان و حمایت اجتماعی ادراک‌شده در پیش‌بینی سازگاری اجتماعی دانشجویان پرستاری»، روان پرستاری، ۸ (۲): 85ـ76.
 • میکائیلی منیع، فرزانه (1389)؛ «رابطه سبک‌‌‌های هویت، تعهد هویت و جنسیت با سازگاری با دانشگاه». مطالعات روان‌شناختی. دوره 6. شماره 2. صص 33ـ15.
 • سامانی، سیامک؛ و صادقی، لادن (1389)؛ «کفایت شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی تنظیم شناختی هیجان»، روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، شماره 1. صص 62ـ51.
 • ناظمی‌‌‌پور، بهروز؛ رحیمی‌‌‌نژاد، عباس؛ و حجازی، الهه (1395)؛ «رابطه سبک‌‌‌های هویت با مؤلفه‌های سازگاری دانش آموزان: بررسی نقش واسطه‌‌‌ای تعهد»، فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، سال دوازدهم، شماره 42، صص 19ـ1.
 • سوادکوهی، علیرضا؛ شریفی، مسعود؛ و شکری، امید (1399)؛ «تأثیر سازگاری عاطفی و اجتماعی بر رفتارهای پرخطر برخط (آنلاین) دانش‌آموزان متوسط اول»، دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، شماره 21 (2). صص 74ـ64.
 • Ahlerup, P; & Hansson, G (2011); "Nationalism and government effectiveness", Journal of Comparative Economics39(3), 431-451.
 • Aldao, A; Nolen-Hoeksema, S; & Schweizer, S (2010); "Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review", Clinical psychology review, 30(2), 217-237.
 • Andrews, R; McGlynn, C; & Mycock, A (2010); "National pride and students’ attitudes towards history: an exploratory study", Educational Studies36(3), 299-309.
 • Ariely, G (2020); "Measuring dimensions of national identity across countries: theoretical and methodological reflections", National Identities, 22(3), 265-282.
 • Baker, R. E; & Siryk, B (1999); Student Adaptation to College Questionnaire Manual, Los Angeles, CA: Western Psychological Services.
 • Beall, A. T; & Tracy, J. L (2020); Evolution of pride and shame. In Cambridge Handbook of Evolutionary Perspectives on Human Behavior, Cambridge University Press.
 • Bekhuis, H; Lubbers, M; & Verkuyten, M (2014); "Globalization and nationalist attitudes in 52 Countries, between 1981 and 2009", International Journal of Public Opinion Research26, 487-500.
 • Berking, M; Orth, U; Wupperman, P; Meier L.L; Caspar, F (2008); "Prospective effects of emotion-regulation skills on emotional adjustment", Journal of Counseling Psychology,55(4),485.
 • Bolló, H; Bőthe, B; Tóth-Király; I & Orosz, G (2018); "Pride and Social Status", Front, Psychol, 9:1979.
 • Chung K; Choe H (2008); "South Korean national pride:determinants, changes,and suggestions", Asian perspective, 32(1): 99-127.
 • Das, J; & Deb, A (2013); "A Comparative Study on Social Adjustment among Tribal and Non-Tribal Students". IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS). 12(3), 29-32. E-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
 • Dillon, D. G; Ritchey, M; Johnson, B. D; & LaBar, K. S (2007); "Dissociable effects of conscious emotion regulation strategies on explicit and implicit memory", Emotion7(2), 354.
 • Dimitrova, R (2009); The Immigrant Child: Psychological and Socio-cultural Adjustment to the Italian Host Culture, VDM Verlag.
 • Dimitrova-Grajzl, V; Eastwood, J; & Grajzl, P (2016); "The longevity of national identity and national pride: Evidence from wider Europe", Research and Politics, DOI: 10, 1177/2053168016653424, pp1-9.
 • Evans, M. D. R; & Kelley, J (2002); "National Pride in the Developed World: Surveuy Data from 24 Nations", International Journal of Public Opinion Research, 14, 303-338.
 • Ferrer-Wreder, L; Palchuk, A; Poyrazli, S; Smal, M.L; & Domitrovich C. E (2008); "Identity and Adolescent Adjustment", An International Journal of Theory and Research, Vol, 8. 95-105.
 • Garnefski, N; & Kraaij, V (2007); "The cognitive emotion regulation questionnaire", European Journal of Psychological Assessment, 23(3), 141-149.
 • Garnefski, N; Kraaij, V; & van Etten, M (2005); "Specificity of relations between adolescents’ cognitive emotion regulation strategies and internalizing and externalizing psychopathology", Journal of adolescence28(5), 619-631.
 • Gassmann, F; Haut, J; & Emrich, E (2019); "The effect of the 2014 and 2018 FIFA World Cup tournaments on German national pride", A natural experiment, Applied Economics Letters, 1-5.
 • Gross, J. J (1998); "The emerging field of emotion regulation: An integrative review", Review of general psychology2(3), 271-299.
 • Ha, S. E; & Jang, S. J (2015); "National identity, national pride, and happiness: The case of South Korea",Social Indicators Research, 121(2), 471-482, Retrieved June 7, 2021, from http://www.jstor.org/stable/24721536.
 • Hagh R.F; Kakavand,A; Borjali, A; Bermas, H (2011); "Resiliency and life quality in mothers of children with Mental Retardation", Journal of Health Psychology Spring, 1 (1),177 - 187.
 • Han, K.J (2013); "Income inequality, international migration, and national pride: A test of social identification theory", International Journal of Public Opinion Research, 25(4): 502–521.
 • Hayashi, C; Ogata, S; Tanaka, H; & Hayakawa, K (2021); "The Differential Heritability of Social Adjustment by Sex", International Journal of Environmental Research and Public Health18(2), 621.
 • Heaney, J. G (2019); "Emotion as power: capital and strategy in the field of politics", Journal of Political Power12(2), 224-244.
 • Heaney, J. G; & Flam, H (2016); Power and emotion. Routledge.
 • Hjrem, M (1998); "National identities, national pride and xenophobia: A comparison of four western countries", ACTA Sociologica, 41(4):335-347.
 • Hopkins, D; Flam, H; Kleres, J; & Kuzmics, H (2009); Theorizing emotions: Sociological explorations and applications, Campus Verlag.
 • Kasamara, V; Maximenkova, M; & Sorokina, A (2019); "National Pride In The Collective Memory Of British And Russian Youth", Higher School of Economics Research, Paper No. WP BRP, 71.
 • Khorishko, L; & Horlo, N (2021); "National identity in the discourse of political elites of Poland and Hungary", Amazonia Investiga, 10(40), 9-16.
 • Lauer, S. R; & Yodanis, C. L (2004); "The international social survey programme (ISSP): A tool for teaching with an international perspective", Teaching Sociology, 32(3), 304-313.
 • Lewis, D. M; Al-Shawaf, L; Conroy-Beam, D; Asao, K; & Buss, D. M (2017); "Evolutionary psychology: A how-to guide", American Psychologist72(4), 353.
 • Marushiakova, E. (Ed) (2021); Dynamics of national identity and transnational identities in the process of European integration, Cambridge Scholars Publishing.
 • Minkov, M (2012); World values survey,The Wiley‐Blackwell Encyclopedia of Globalization.
 • Modood, T (2021); National identity and ethnoreligious identity, Identities, 1-7.
 • Møller, V (2014); Happiness, national pride and the 2010 World Cup, Understanding Collective Pride and Group Identity: New Directions in Emotion Theory, Research and Practice, ed. GB Sullivan (London: Routledge), 110-123.
 • Mower, J (2012); London 2012: Olympic success is key to national pride, BBC News World, 1.
 • Müller-Peters, A (1998); "The significance of national pride and national identity to the attitude toward the single European currency: A Europe-wide comparison", Journal of economic psychology19(6), 701-719.
 • Pawlowski,T; Downward, P; Rasciute, S (2013); "Does national pride from international sporting success contribute towel being? An international investigation", Sport Management Review, 17(3): 227–238.
 • Platonova, A; Urso, G (2013); "Asian Immigration to the European union, United state & Canada: An Initial Copmarison", Journal of Global Policy and Governance,2:143-156.
 • Qari, S; Konrad, K. A; & Geys, B (2012); "Patriotism, taxation and international mobility", Public Choice151(3-4), 695-717.
 • Ray, S; & Singh, J. K (2021); "co-constructing national Identity in the Era of Identity chaos", Defence Life Science Journal, Vol. 6, No. 1. pp. 11-15.
 • Saxena, P; Dubey, A; & Pandey, R (2011); "Role of Emotion Regulation Difficulties in Predicting Mental Health and Well-being", SIS Journal of Projective Psychology & Mental Health18(2).147-155.
 • Shayo, M (2009); "A model of social identity with an application to political economy: Nation, class, and redistribution", American Political Science Review, 103(2): 147–174.
 • Shi, W; & Liu, S. D (2019); "Pride as structure of feeling: Wolf Warrior II and the national subject of the Chinese Dream", Chinese Journal of Communication, 1-15.
 • Shi, Y; Chung, J. M; Cheng, J. T; Tracy, J. L; Robins, R. W; Chen, X; & Zheng, Y (2015); "Cross-cultural evidence for the two-facet structure of pride", Journal of Research in Personality, 55, 61–74.
 • Skoog, M. N (2021); "Pride of the communes: Social change in the military organization of 16th century Sweden", In Bringing the People Back In (pp. 91-106), Routledge.
 • Smith T. W; & Kim S (2006); "National pride in cross-national and temporal perspective ", International Journal of Public Opinion Research, 18:128-136.
 • Solt F (2011); "Diversionary nationalism: Economic inequality and the formation of national pride", Journal of Politics. 73(1): 821–830.
 • Topič, M. D; & Coakley, J (2010); "Complicating the relationship between sport and national identity: the case of post-socialist Slovenia", Sociology of sport journal, 27(4), 371-389.
 • Tortella-Feliu, M; Balle, M; & Sesé, A (2010); "Relationships between negative affectivity, emotion regulation, anxiety, and depressive symptoms in adolescents as examined through structural equation modeling", Journal of Anxiety Disorders24(7), 686-693.
 • Tortella-Feliu, M; Balle, M; Sesé, A (2010); "Relationships between negative affectivity, emotion regulation, anxiety, and depressive symptoms in adolescents as examined through structural equation modeling", Journal of Anxiety Disorders,24(7),686-93.
 • Tracy, J. L; & Randles, D (2011); "Four models of basic emotions: a review of Ekman and Cordaro, Izard, Levenson, and Panksepp and Watt", Emotion review3(4), 397-405.
 • Tracy, J. L; & Robins, R. W (2004); "Show your pride: Evidence for a discrete emotion expression", Psychological Science, 15(3), 194-197.
 • - Tracy, J. L., & Robins, R. W. (2007). "The nature of pride". In J. L. Tracy, R. W. Robins, & J. P. Tangney (Eds.), The self-conscious emotions: Theory and research (pp. 263–282). Guilford Press.
 • Tracy, J. L., & Weidman, A. C. (2021). "The self conscious and social emotions: A personality and social functionalist account". In O. P. John & R. W. Robins (Eds.), Handbook of personality: Theory and research (pp. 504–522). The Guilford Press.
 • Tracy, J. L; Mercadante, E; Witkower, & Cheng, J. T (2019); "The Evolution of Pride and Social Hierarchy", Advances in Experimental Social Psychology, 14(32). 22-48.
 • Tracy, J. L; Shariff, A. F; & Cheng, J. T (2010); "A naturalist’s view of pride", Emotion Review2(2), 163-177.
 • Trošt, T. P (2019); "Remembering the good: Constructing the nation through joyful memories in school textbooks in the former Yugoslavia", Memory Studies, 12(1), 27-45.
 • Turner, J. H (2007); "Justice and emotions",Social Justice Research20(3), 288-311.
 • Turner, J. H; & Stets, J. E (2006); "Sociological theories of human emotions",  Rev. Sociol32, 25-52.
 • Uher, R (2000); "The International Social Survey Programme (ISSP)", Schmollers Jahrbuch, (120),663- 672.
 • Valeria, K; Marina, M; & Anna, S (2019); "National Pride In The Collective Memory Of British And Russian Youth" , National Research University Higher School of Economics, WP BRP 71/PS, P1-29.
 • Wagner, U; Becker, J. C; Christ, O; Pettigrew, T. F; & Schmidt, P (2012); "A longitudinal test of the relation between German nationalism, patriotism, and outgroup derogation", European sociological review28(3), 319-332.
 • Werner, K. H; Goldin, P. R; Ball, T. M; Heimberg, R. G; & Gross, J. J (2011); "Assessing emotion regulation in social anxiety disorder: The emotion regulation interview", Journal of psychopathology and behavioral assessment33(3), 346-354.