بررسی نقش جمهوری آذربایجان در ایجاد چالش‏های قومی در آذربایجان ایران
1. بررسی نقش جمهوری آذربایجان در ایجاد چالش‏های قومی در آذربایجان ایران

منصور صالحی؛ بهرام نوازنی

دوره 21، شماره 84 ، زمستان 1399، ، صفحه 101-118

چکیده
  جمهوری آذربایجان، به دلیل داشتن پیوندهای تاریخی با سرزمین ایران و نیز قرار گرفتن در موقعیت مکانی دارای اهمیت ژئوپلیتیکی و سوق‌الجشی است که بر نقش منطقه‏ای جمهوری اسلامی ایران اثر می‏گذارد، از دریچه‌ی ...  بیشتر
رونق تولید ملی، اقتصاد مقاومتی و همبستگی ملی با تکیه بر بیانات مقام معظم رهبری
2. رونق تولید ملی، اقتصاد مقاومتی و همبستگی ملی با تکیه بر بیانات مقام معظم رهبری

رحمان غفاری؛ محمد مهدی احمدیان دیوکتی؛ علی سواسری

دوره 21، شماره 82 ، تابستان 1399، ، صفحه 89-107

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی و سطح‌بندی راهبردهای مؤثر در تحقق رونق تولیدملی مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری است. لذا در گام اول با بررسی بیانات مقام معظم رهبری طی سه دهه‌ی گذشته و به‌کارگیری روش داده بنیان ...  بیشتر
مدل‌سازی نقش ورزش در فرآیند شکل‌گیری هویت ملی
3. مدل‌سازی نقش ورزش در فرآیند شکل‌گیری هویت ملی

ایران احمدپور؛ محمد خبیری؛ حسین رجبی

دوره 18، شماره 72 ، زمستان 1396، ، صفحه 41-58

چکیده
  ورزش از یک‌سو بستری برای ساخت، گسترش و نفوذ هویت ملی بوده است و از سوی دیگر این دولت‌ها و جنبش‌های هویت‌طلب بودند که به تقویت، گسترش و نفوذ ورزش مدرن کمک کردند. در این پژوهش با هدف بررسی نقش ورزش در فرآیند ...  بیشتر
ارتباط همبستگی ملی با کارکرد ارتباط اجتماعی تلویزیون در جمهوری اسلامی ایران (از نگاه کارشناسان وزارت کشور)
4. ارتباط همبستگی ملی با کارکرد ارتباط اجتماعی تلویزیون در جمهوری اسلامی ایران (از نگاه کارشناسان وزارت کشور)

مهدی بیگدلو؛ عبدالرضا باقری

دوره 14، شماره 54 ، تابستان 1392، ، صفحه 121-144

چکیده
  یکی از دغدغه‌های بیشترِ دولتمردان در کنار استفاده از فضای جهانی‌شدن، تقویت احساس همبستگی ملی برای غلبه بر موانع با کمترین هزینه است که این همبستگی در کشورهای مختلف به‌واسطة ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، ...  بیشتر
سیاست پذیرش دانشجویان بومی از چشم‌انداز همبستگی ملی
5. سیاست پذیرش دانشجویان بومی از چشم‌انداز همبستگی ملی

ابراهیم صالحی عمران؛ اقدس عالی شوندی

دوره 13، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی ) (2) ، زمستان 1391، ، صفحه 53-74

چکیده
  گسترش آموزش عالی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عصر کنونی می‌باشد که مورد بحث بسیاری از دانشمندان قرار گرفته است. انگیزه اصلی تقویت نظام‌های آموزش عالی در فراهم آوردن کادر آموزش دیده نهفته است. اما از طرف ...  بیشتر
بررسی موانع نظریه‌پردازی در حوزه علوم انسانی: دانشگاه بوعلی سینا همدان
6. بررسی موانع نظریه‌پردازی در حوزه علوم انسانی: دانشگاه بوعلی سینا همدان

محمدرضا یوسف زاده؛ مهری میرزایی رافع

دوره 13، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی ) (2) ، زمستان 1391، ، صفحه 75-95

چکیده
  این پژوهش، با هدف بررسی موانع نظریه‌پردازی در حوزه علوم انسانی از دیدگاه اعضای هیئت علمی رشته‌های مختلف علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا همدان انجام گرفته است، پژوهش از لحاظ روش تحقیق ـ توصیفی و از نوع ...  بیشتر
آموزش عالی و همبستگی ملی در ایران (1368-1384)
7. آموزش عالی و همبستگی ملی در ایران (1368-1384)

علی اشرف نظری؛ صمد باقری

دوره 12، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی) (1) ، زمستان 1390، ، صفحه 3-28

چکیده
  ساختار آموزش عالی به طور عام و دانشگاه به طور خاص، می‌تواند در طول زمان نقشی محوری در آموزش علوم و فرهنگ و جامعه‌پذیری افراد جامعه ایفا کرده و در فرایند «ملت‌سازی» و هویت‌بخشی تأثیر زیادی برجای ...  بیشتر
دانشگاه تمدن‌ساز؛ الگوی توسعة بومی و تعمیق همبستگی ملی
8. دانشگاه تمدن‌ساز؛ الگوی توسعة بومی و تعمیق همبستگی ملی

علی آدمی؛ صادق آبسالان؛ مهدی خضریان

دوره 12، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی) (1) ، زمستان 1390، ، صفحه 29-52

چکیده
  دانشگاه دارای رسالت‌های مختلف و متنوعی است که نخبه‏پروری، کارآفرینی، پژوهش‌محور بودن، تمدن‌ساز بودن و... از نمونه‌های آن است. آنچه در این پژوهش مورد مداقه قرار گرفته، ویژگی‌ها و شاخص‌های دانشگاه ...  بیشتر
شاخص‌های همبستگی اجتماعی و تأثیر دانشگاه آزاد اسلامی بر آن
9. شاخص‌های همبستگی اجتماعی و تأثیر دانشگاه آزاد اسلامی بر آن

ابراهیم حاجیانی

دوره 12، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی) (1) ، زمستان 1390، ، صفحه 105-124

چکیده
  این نوشتار مستخرج از پژوهشی تجربی است که با هدف بررسی تأثیر و نقش دانشگاه آزاد اسلامی بر همبستگی اجتماعی دانشجویان در سطح ملی انجام شده است. فرض کلی محقق آن بود که حضور در دانشگاه و گذراندن دورة دانشجویی ...  بیشتر
جایگاه گردشگری در تعمیق همبستگی ملی در ایران
10. جایگاه گردشگری در تعمیق همبستگی ملی در ایران

مجتبی مقصودی؛ بابک ارسیا

دوره 10، شماره 37 ، بهار 1388، ، صفحه 99-118

چکیده
     همبستگی ملی یکی از مهم‌ترین لوازم تداوم حیات اجتماعات ملی در عصر کنونی است. به لحاظ پیوند خاصی که بین دولت و ملت از یک سو و گروه‌های اجتماعی ـ فرهنگی در درون جامعه ملی از سوی دیگر ایجاد شده است. ...  بیشتر
باستان‌شناسی و همبستگی ملی (مطالعة موردی استان سیستان و بلوچستان)
11. باستان‌شناسی و همبستگی ملی (مطالعة موردی استان سیستان و بلوچستان)

مهدی مرتضوی

دوره 10، شماره 37 ، بهار 1388، ، صفحه 119-134

چکیده
  باستان‌شناسی که یکی از وظایف اصلی آن بازسازی رفتارهای گذشتة جوامع انسانی است، می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای ایجاد همبستگی ملی، در جوامع مختلف ایفای نقش نماید. این تخصص که امروزه به مدد ...  بیشتر
چندفرهنگ‌باوری و همبستگی ملی: تأملی انتقادی
12. چندفرهنگ‌باوری و همبستگی ملی: تأملی انتقادی

علی کریمی

دوره 7، شماره 27 ، پاییز 1385، ، صفحه 93-114

چکیده
  تنوع فرهنگی واقعیت کهن جوامع بشری است؛ اما ایدئولوژی، گفتمان و سیاست چندفرهنگ‌باوری موضوعی فاقد قدمت است که خاستگاه زمانی آن دهه 1970.م و آغازگاه مکانی آن آمریکای شمالی، استرالیا و سپس اروپای غربی می‌باشد. ...  بیشتر
گفتمان هویت ملی در تاریخ نگاری کسروی
13. گفتمان هویت ملی در تاریخ نگاری کسروی

اسماعیل حسن زاده

دوره 4، شماره 14 ، زمستان 1381، ، صفحه 59-97

چکیده
  تاریخ نگاری کسروی بر آیند مدرنیسم دوره‌ی پس از مشروطه و به‌ویژه دوره رضاشاه است. تاریخ‌نگاری وی را می‌توان به دو دوره تقسیم کرد؛ در دوره‌ی نخست نگرشی علمی و دوره‌ی دوم نگرشی ایدئولوژیکی و سیاسی به ...  بیشتر