تعریف اقلیت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر
1. تعریف اقلیت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر

احمد کاظمی؛ محمدعلی کفایی فر

دوره 21، شماره 84 ، زمستان 1399، ، صفحه 25-46

چکیده
  اقلیت ازجمله واژه‌های حقوقی است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشری بکار رفته؛ اما به دلیل اختلاف‌نظرها، تعریفی از آن نشده است. این مقاله با هدف استنتاج تعریفی از اقلیت در اسناد بین‌المللی، با کاربست ...  بیشتر