هشتاد و هشتمین شماره فصلنامه مطالعات ملی (زمستان 1400) با 8 مقاله علمی از اساتید و محققان حوزه علوم انسانی منتشر گردید. 

مقالات شماره بهار 1401 نیز در حال آماده سازی و نهایی شدن می باشد.