هشتاد و نهمین شماره فصلنامه مطالعات ملی (بهار 1401) با 8 مقاله علمی از اساتید و محققان حوزه علوم انسانی منتشر گردید. 

مقالات شماره تابستان 1401 نیز در حال آماده سازی و نهایی شدن می باشد.