نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیار گروه جامعه‌شناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

4 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

این پژوهش باهدف فهم نقشِ فعالیت‌های ورزشی و سینمایی در غرور ملی انجام ‌شده است. روش پژوهش کیفی و استراتژی مطالعاتی نظریه داده بنیاد، و گردآوری داده با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام‌ شده است. در تحلیل داده‌ها با استفاده از کُدگذاری باز و متمرکز مفاهیم و مقولات تحلیلی استخراج و مُدل مفهومی پژوهش بر مبنای این کُدها ترسیم شده است. مُدل جامع غرور ملی نشان می‌دهد فعالیت‌های ورزشی و هنری متأثر از سه دسته از شرایط علّی، زمینه‌ای و مداخله‌ی است که از بُعد شرایط علّی مؤلفه‌هایی همچون نیاز جامعه به فعالیت‌های ورزشی و سینمایی، ضعف در برنامه‌ریزی فعالیت‌های ورزشی و سینمایی، موفقیت‌های کشورهای هم‌جوار در سینما و ورزش، ضعف دستاوردهای ورزشی و سینمایی، سرخوردگی ورزشی و... نیاز به شناخته شدن در عرصه‌های بین‌المللی، شرایطی هستند که توجه به غرور ملی ناشی از فعالیت‌های ورزشی و سینمایی را برای جامعه لازم و ضروری می‌داند.

کلیدواژه‌ها