نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و پژوهشگر مسائل اجتماعی

2 کارشناس‌ارشد جامعه‌شناسی و پژوهشگر مرکز مطالعات کاربردی اصفهان

3 کارشناس‌ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه پیام نور تهران مرکز

چکیده

مقاله حاضر به بررسی رابطه بین استفاده از فضای مجازی اینترنت و شکل‌گیری ابعاد مختلف هویت ملی جوانان در شهر همدان پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش پیمایش بوده و برای سنجش متغیر اصلی (استفاده از اینترنت) و وابستة تحقیق (هویت ملی) از پرسشنامه در قالب طیف لیکرت استفاده شده است. برای سنجش اعتبار و روایی طیف، از اعتبار صوری و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. جامعه آماری مورد پژوهش را کلیه جوانان 15 تا 29 ساله شهر همدان تشکیل می‌دهند. حجم نمونه 400 نفر و شیوۀ نمونه‌گیری نیز، خوشه‌ای چند مرحله‌ای بوده است. داده‌ها با استفاده از تکنیک‌های آمار استنباطی، ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و آمار توصیفی (جداول توافقی) و هم‌چنین تحلیل رگرسیون به کمک نرم‌افزار آماری spss مورد توصیف و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج محاسبات آماری مربوطه، رابطة معنی‌‌دار با سطح (00/0) و منفی (159/0-) بین میزان استفاده از اینترنت و گرایش به هویت ملی در بین جوانان را نشان می‌‌دهد به گونه‌ای که هرچه میزان استفاده از فضای مجازی اینترنت بیشتر شود، ابعاد مختلف هویت ملی تضعیف خواهد شد. هم‌چنین در تحلیل رگرسیونی مشخص شد که متغیر استفاده از اینترنت به صورت کلی با ضریب Beta (432/0-) بر هویت ملی تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها