نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه شیراز

3 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

طراحی گرافیکی پوسترها و عکس‌ها در عرصه انتخابات اهمیت به سزایی دارد. از این ابزار برای جلب‌توجه مخاطبان استفاده می‌شود ازجمله مواردی که نامزدان انتخابات به آن می‌پردازند، بهره‌گیری از عناصر هویت ملی است، درواقع تغییر در ذائقه فرهنگی مخاطبان به واسطه استفاده از مؤلفه‌های هویت ملی در پوسترهای انتخابی ممکن می‌شود. لذا، پژوهش حاضر کوششی به ‌منظور آشکار ساختن اهمیت طراحی گرافیک پوستر انتخاباتی شهر شیراز در نشان دادن هویت ملی است. جامعه‌ی آماری پژوهش پوسترهای انتخاباتی شورای شهر شیراز در سال 1396 بودند که با روش تحلیل کیفی متن و به کمک فن نشانه‌شناسی لایه‌ای تحلیل شدند (200 اثر). درمجموع، ابعادی همچون ابعاد اجتماعی، مذهبی و فرهنگی در طراحی گرافیک پوسترهای انتخاباتی شهر شیراز به منظور بازنمایی مؤلفه‌های هویت ملی بیشترین کاربرد را دارند. بانوان نیز بیشتر جنبه‌های شخصی نظیر پوشش را نسبت به ابعاد هویت ملی مورد استفاده قرار داده‌اند.

کلیدواژه‌ها