نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری زبان‌شناسی، استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه دامغان

2 دکتری زبان‌شناسی، استادیار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

3 دکتری زبان‌شناسی، دانشیار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

چکیده

متأثر از تحولات گسترده جهانی، مقوله هویت، به مثابه موضوعی مهم در پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی و نیز سیاست‌گذاری‌های کلان، با بازنمودهایی گوناگون همراه بوده است. این اهمیت سبب شده تا نظام‌های سیاسی به این مقوله نگاهی ویژه داشته باشند، که تجلی آن را می‌‌‌توان در حوزه آموزش زبان یافت. یافته‌ها مبیِنّ آن است با وجود آن‌که این مقوله در بررسی برخی کتاب‌های درسی نمود دارد، این موضوع کمتر در کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی که خود می‌تواند حامل هویت و فرهنگ بیگانه باشد، بررسی شده است. در این مقاله، به روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی محتوا و تصاویر کتاب‌های نوانتشاریافته زبان انگلیسی پرداخته شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که توجه به مقوله هویت ملی، به‌عنوان یکی از شاخص‌‌ترین انواع هویت، در کتاب‌های جدید جایگاهی ویژه یافته است که می‌توان مبانی آن را در بهره‌گیری از رویکرد نوظهور آموزش انتقادی در حوزه آموزش زبان انگلیسی یافت.

کلیدواژه‌ها