نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی، دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

هویت ملی از مهم‌ترین مفاهیم عصر حاضر به شمار می‌رود. تحقیقات بسیاری در دهه‌های اخیر در کشور با موضوع هویت ملی انجام شده است. مرور نظام‌مند تحقیقات صورت گرفته در این حوزه می‌تواند نقاط ضعف و قوت این تحقیقات را نشان دهد و برای تحقیقات آینده مفید باشد. در این نوشتار سعی شده مقالات علمی ـ پژوهشی منتشر شده در کشور که با رویکرد کمّی و با روش پیمایشی به موضوع هویت ملی پرداخته‌اند، به شکل سیستماتیک بررسی شود. در ابتدا 51 مقاله منتشر شده با موضوع هویت ملی در بازه‌ی زمانی سال 1390 تا میانه 1395 انتخاب شد و سپس مقالات از جنبه‌های مختلفی چون چارچوب نظری، جمعیت مورد مطالعه، متغیرهای اصلی، ابعاد هویت ملی و روابط هویت ملی با سایر متغیرها مورد بررسی قرار گرفتند. در پایان نیز یافته‌های تحقیق با رویکرد انتقادی جمع‌بندی و تحلیل شد. کمبود تحقیقات جامع و مطالعات طولی، عدم توافق بر سر مؤلفه‌های شکل‌دهنده‌ی آن، نبودن مبانی نظری مشخص و عدم انسجام نظری و ضعف در تحلیل برخی از شایع‌ترین کاستی‌های مشاهده شده در مقالات بررسی شده بودند.

کلیدواژه‌ها