نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت رسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

10.22034/rjnsq.2021.137018

چکیده

موضوع پذیرش فناوری توسط اندیشمندان مختلفی موردبررسی قرارگرفته است. در سال‌های متمادی مدل‌های متفاوتی برای پذیرش فناوری ارائه‌شده است؛ اما هیچ‌کدام از این مدل‌ها به‌صورت تخصصی موضوع پذیرش فناوری‌‌‌های رسانه‌‌‌ای را مورد واکاوی قرار نداده‌‌‌اند. در این پژوهش تلاش شده تا با مصاحبه با یازده نفر از افراد صاحب‌نظر در حوزه‌های مطالعات اجتماعی، رسانه و ارتباطات میزان سرمایه اجتماعی افراد و تأثیر آن بر پذیرش فناوری موردبررسی قرار گیرد. این افراد با تکیه‌بر نظر خبرگان و به روش گلوله برفی در مسیر تحقیق انتخاب شده‌‌‌اند. در کلیت پژوهش تلاش شده تا ارتباط سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از زیرعناوین هویت ملی در پذیرش فناوری‌های نوین رسانه‌ای تبیین گردد.
در پایان مشخص‌شده که به اذعان اکثریت مصاحبه‌‌‌شوندگان هر سه عامل هنجار؛ اعتماد و شبکه به‌عنوان مضامین فرعی سرمایه اجتماعی نقش مهمی در پذیرش فناوری دارند؛ اما در همه این مضامین فرعی عامل اعتماد بیش از بقیه موارد مورد تأکید مصاحبه‌شوندگان قرارگرفته است. در این پژوهش تلاش شده با ارائه مدل بومی پذیرش فناوری رسانه‌‌‌ای گام جدیدی در این عرصه برداشته شود.

کلیدواژه‌ها

 • بوربورحسین‌بیگی، مریم (1383)؛ بررسی رابطه اینترنت و شکاف ارزش‌ها در بین دو نسل؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد؛ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 • خاکی، غلامرضا (1391)؛ روش تحقیق در مدیریت و با رویکرد پیمایشی. تهران: انتشارات فوژان.
 • رشادت‌جو، حمیده (1395)؛ «تأثیر پذیرش فناوری اطلاعات بر توسعه حرفه‌ای کارکنان با استفاده از مدل پذیرش فناوری (TAM) در شرکت کانی کاوان»، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، بهار 1395، دوره 3، شماره 8، صص 141ـ123.
 • زرگر، سید محمد (1398)؛ «ارزیابی موانع به‌کارگیری اینترنت اشیا در کتابخانه‌های ایران براساس مدل ترکیبی». پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره 34. شماره 3. بهار 1398.
 • زرگر، سید محمد؛ شهریاری، زهرا (1397)؛ «ارائه مدلی پویا برای پذیرش فناوری رایانش ابری با استفاده از تکنیک دیماتل و رویکرد پویایی سیستم» مدیریت فناوری اطلاعات. بهار 1397- شماره 34 علمی-پژوهشی/ISC ‏(24 صفحه - از 93 تا 116).
 • موحدی، مسعود؛ احمدوند، علی‌محمد؛ علی یاری، شهرام؛ نامجویان، فلورانس (1394)؛ «نقش عوامل فردی، سازمانی و مدیریتی مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی ایران»، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، پاییز 1394 - شماره 21 علمی-پژوهشی/ISC ‏(28 صفحه - از 1 تا 28)
 • موحدی، مسعود؛ عابسی، مسعود (1383)؛ «بررسی اهمیت ابعاد فرهنگی به‌کارگیری فناوری اطلاعات»، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 42-41؛ صص 146ـ125.
 • والمجدی، چنگیز؛ مظاهری، مریم السادات (1396)؛ «تبیین عوامل تأثیرگذار بر تصمیم به استفاده از رایانش ابری در میان کارکنان سازمان صداوسیما بر مبنای مدل پذیرش فناوری»، نشریه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، بهار 1396، شماره 19، علمی-پژوهشی.
 • Alex Olwal, )2009(. An introduction to augmented reality, doctoral Thesis, KTH, Department of Namerical Analysis and computer Science, Trita.
 • Azuma, Ronald T (1997); "A Survey of Augmented Reality": MIT Press Journals.
 • Azuma, R. (1997). "A survey of Augmented Reality-presence". Teleoperators and Virtual Environments. 6, 4, P. 355-385.
 • Benbelkacem, Z-H, F.Z. Samir (2011); "Augmented reality platform for collaborative E-maintenance systems". In: Augmented Reality-Some Emerging Application Area: China: In tech, p. chapter 11
 • benbelkacem (2011); Mixed model association scans of multi-environmental trial data
 • reveal major loci controlling yield and yield related traitsn, Hordeum vulgare in Mediterranean environments, January 2011
 • Davis, F.D, Bagozzi, R.P. & Warshaw, P.R. (1989). "User acceptance of computer technology": A comparison of two theoretical models. Management Science, 35(8), 982-1003.
 • Davis, F.D. (1989). "Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology", MIS Quarterly, Vol 13, No 3, PP 319-340.
 • W.F Van Krevelen, R.P. )2010(; "A survey of augmented reality technologies, applications and limitations". The International Journal of Virtual Reality. volume Vol 9. No 2. PP. 1-20.
 • Hofstede, G (1997); Cultures and Organisatio: Software of the mind. London. Mcgrow-Hill.
 • Hodgets (1997); A Shortet Modelc Of Theory. Cambridge University press. New York.
 • Mekni, Mehdi A.L. )2014(. Augmented Reality: Applications, Challenges and Future Trends. Applied computational science
 • Moesli, Christoph (2013); Sources of sustained competitive advantage: a resource-based analysis, University of Strathclyde.
 • Wilson, Jonathan (2014); Essentials Business Research, New Dehli