نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه سوره

2 دانشجوی کارشناسی ارشد انیمیشن، دانشگاه سوره تهران، ایران، تهران

10.22034/rjnsq.2021.237659.1127

چکیده

بخشی از تاریخ و فرهنگ هر ملت بر پایة ادبیات و داستان‌های نقلی و شفاهی است که از آن به عنوان فرهنگ عامیانه نام برده می‌شود. مردم از ویژگیهای فانتزی و خیالی این حکایتها لذت برده و بر ماندگاریشان همت گمارده‌اند. فرهنگ ایران سرشار از این حکایت‌ها هست. داستان‌های عامیانه متعلق به یک فرد، قشر یا گروهی از مردم نبوده و از مؤلفه‌های هویت ملی به‌شمار می‌‌آید. انیمیشن توانایی به تصویر کشیدن فانتزی را به بهترین نحو داشته و می‌تواند با اقتباس از داستان‌های عامیانه ایران، در بازتاب هویت ملی نقش بسزایی داشته باشد. مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر واکاوی ویژگیهای فانتزی ادبیات عامیانه و نقش آن در هویت‌سازی ملی است. روش تحقیق کیفی با رویکردی توصیفی تحلیلی و براساس منابع کتابخانه‌ای و آرشیوهای صوتی و تصویری می‌باشد. نتیجه حاصله نشان از آن دارد که ویژگی‌های فانتزی در ادبیات عامیانه ایرانی ظرفیت فراوانی در بازتاب هویت ملی از طریق انیمیشن دارد.

کلیدواژه‌ها