نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

10.22034/rjnsq.2021.244716.1158

چکیده

شعر کودک و نوجوان از جمله شعرهای مفهومی است که جهت آموزش و آگاهی مخاطب و بسته به قدرت درک هر یک از رده های سنی، در آن مضامین متنوع گنجانده شده است؛ از جمله ی این مضامین، هویت ملی و عناصر آن است. در این مقاله سعی بر آن است تا به روش توصیفی ـ تحلیلی هویت ملی و عناصر آن در اشعار شاعران نامی حوزه ی ادبیات کودک و نوجوان؛ جعفر ابراهیمی، مصطفی رحماندوست، اسدالله شعبانی، ناصر کشاورز بررسی و مورد تحلیل قرار گیرد. پرسش اصلی این است که شاعران مذکور چه مؤلفه هایی از هویت ملی را در اشعار خود آورده و اهداف معرفتی آن ها از ارائه ی این مؤلفه ها کدامها بوده اند؟یافته های پژوهش نشان می دهد که این شاعران با پرداختن به عناصری چون زبان، دین، سرزمین، فرهنگ و تاریخ، در رده های مختلف سنی و با شگردها و نگرش های متنوع، ضمن شناساندن هویت ملی و احیای پایه های آن، بسیاری از مسائل ملی چون اهمیت دفاع از هویت ملی، حفظ ارزش های ملی، تحریک روحیه ی ظلم ستیزی و انقلابی، ارزش همبستگی و وحدت، مسئولیت شناسی، ایجاد پیوند فرهنگی بین نسل ها، ترویج فرهنگ و هنر ایرانی، عشق ملت به میهن و تلاش برای مصون ماندن کشور از تجاوزات دشمن را نیز به نمایش گذاشته اند.

کلیدواژه‌ها