نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا

10.22034/rjnsq.2021.243287.1152

چکیده

ژئوپلیتیک عمومی، عرصه خلق، جعل، بازتولید و در نهایت، بازنمایی هویت‌هاست. این بازنمایی‌ها، بسته به مقیاس انتشار، ادراکات ذهنی و بین‌الاذهانی آحاد و جوامع انسانی را متاثر ساخته و با توجه به تکثّر رسانه‌ها به عنوان اصلی‌ترین ابزار انتشار و هم‌چنین، اجتماعی شدن آن‌ها، گونه‌های متفاوتی از ژئوپلیتیک عمومی را ‌در قبال مسئله‌ای واحد، پدید می‌‌آورد. سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در قبال تروریسم نیز، موضوعی است واحد که هر یک از عوامل و کنش‌گران؛ اعم از منطقه‌ای و بین‌المللی، دولتی و غیردولتی، فردی و یا نهادی؛ با خوانش و زاویه دید خود سراغ آن رفته و لاجرم، به بازنمایی آن پرداخته‌اند. پژوهش پیشِ رو، با تحلیل نشانه‌شناختی منتخبی از آثار مصوّر منتشر شده در این موضوع، سه گونه اصلی: حامیانه، منتقدانه و خصمانه در این بازنمایی‌ها را شناسایی کرده و ضمن ارائه مستندات کمّی‌ و کیفی از آثار مورد مطالعه، به تشریح نتایج این سه گونه از ژئوپلیتیک عمومی پرداخته‌ و مهم‌ترین سویه‌های هویتی دنبال شده در آن‌ها را آشکار می‌سازد.

کلیدواژه‌ها