نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی‌ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هویت مهم‌ترین عامل شناسایی است. به‌ نوعی که هر فرد یا جامعه برای شناساندن خود به دیگران، از عوامل اکتسابی و انتسابی استفاده می‌کند. مسائل فراوانی هویت فردی و ملی را به چالش می‌کشند و تأثیرات زیادی بر آن می‌گذارند. از منظر جغرافیای سیاسی فضای مجازی، هویت مبحث مهمی در شناسایی گروه‌های انسانی و ملت‌ها تلقی می‌شود که چگونگی حفظ و رشد آن قابل ره‌گیری است. هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال است که فضای مجازی چه تأثیری بر هویت ملی می‌گذارد. از این‌رو با روش فراتحلیل می کوشد با انتخاب 10 عنوان از پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه‌ی تأثیر فضای مجازی بر هویت ملی و تحلیل نتایج به ‌دست ‌آمده به سؤال مذکور پاسخ دهد. نتایج پژوهش‌نشان داد که فضای مجازی اغلب تأثیر منفی بر روی هویت ملی دارد و بیشتر مقالات تأثیر منفی فضای مجازی بر هویت ملی را اثبات کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها