نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری

2 دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، دانشگاه مازندران

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی و سطح‌بندی راهبردهای مؤثر در تحقق رونق تولیدملی مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری است. لذا در گام اول با بررسی بیانات مقام معظم رهبری طی سه دهه‌ی گذشته و به‌کارگیری روش داده بنیان و انجام کدگذاری، راهبردهای مؤثر در تحقق رونق تولید شناسایی گردید. در گام بعد با استفاده از یک متدولوژی تحلیلی تحت عنوان الگوسازی ساختاری تفسیری (ISM) روابط بین راهبردها و سطح‌بندی آنها به‌صورت یکپارچه مورد تحلیل قرار گرفت. با توجه به کدگذاری‌های انجام‌گرفته 13 راهبرد در راستای تحقق رونق تولید ملی شناسایی گردید این راهبردها عبارت‌اند از:
مبارزه با قاچاق کالا، بازمهندسی ساختارها، نوآوری و ابتکار در تولید، کنترل واردات، راهبری سرمایه‌ها، تحول در عرصه‌ی صنعت و کشاورزی، بهبود فضای کسب‌وکار، تعامل اثربخش صنعت و دانشگاه، توجه به سرمایه‌ی انسانی کارآمد، توانمندسازی کارآفرینان، اشتغال دیجیتالی، حمایت از SMEs، حل موانع تولید. سپس با استفاده از تکنیک ISM و با استفاده از پرسشنامه، این راهبردها در 5 سطح، طبقه‌بندی شدند.نتایج تحقیق نشان می‌دهد توجه به سرمایه انسانی کارآمد، در ریشه‌ای‌ترین لایه جای دارد و بعد از آن بازمهندسی ساختارها و مبارزه با قاچاق کالا در لایه‌های بعدی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها