نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

3 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از کارکردهای مهم نهاد آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهداف کلی آن، توجه، حفظ و انتقال میراث فرهنگی به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت و خودباوری ملی به وسیله‌ی محتوای کتاب‌های درسی به دانش‌آموزان است. با توجه به این موضوع، این مقاله درصدد پاسخگویی به این سؤال است که در محتوای کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه تا چه اندازه به مؤلفه‌های میراث فرهنگی پرداخته شده است؟
هدف از انجام این پژوهش کاربردی تعیین میزان توجه به مؤلفه‌های میراث فرهنگی در کتاب‌های مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه است و از نوع تحلیل محتواست. جامعه آماری پژوهش را کلیه کتاب‌های درسی دوره اول متوسطه در سال 96-1395 تشکیل داده‌ و حجم نمونه به‌صورت هدفمند از نوع موارد مطلوب، کتاب‌های مطالعات اجتماعی انتخاب شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که بیشترین تعداد فراوانی مربوط به مؤلفه‌های کتاب و نسخ خطی، ظرف‌ها، مساجد، کاخ‌ها، کتیبه‌ها و نقش برجسته‌ها، شخصیت‌ها و دین است. در مقابل کمترین تعداد فراوانی مربوط به مؤلفه‌های زیورآلات، لوح‌ها، کاروانسرا، آب‌انبار، باغ‌های تاریخی، مهارت و هنر فرش‌بافی، هنرهای نمایشی، قصه و افسانه است.

کلیدواژه‌ها