نقش «جغرافیا» در هویت ایرانِ دوره ساسانی
1. نقش «جغرافیا» در هویت ایرانِ دوره ساسانی

محسن لطف آبادی

دوره 21، شماره 83 ، پاییز 1399، ، صفحه 3-24

چکیده
  در میان مؤلفه‌های هویت ایران دوره ساسانی، یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذاری که ساسانیان بر روی آن دست گذاشتند، «جغرافیا» بود که زمینه‌های تمایز ایران را از دیگر جوامع فراهم می‌آورد. دستگاه سیاسی ـ ...  بیشتر
تحلیل تاریخی کارکرد حس مکان در ایجاد و تداوم هویت ایرانی
2. تحلیل تاریخی کارکرد حس مکان در ایجاد و تداوم هویت ایرانی

رضا بیگدلو

دوره 18، شماره 71 ، پاییز 1396، ، صفحه 21-42

چکیده
  مؤلفه‌های هویت‌بخش انسانی در سه حوزه فرد ، محیط و تعامل بین این دو حوزه مورد بررسی و نظریه‌پردازی قرار گرفته است. محیط/ مکان/ سرزمین به‌عنوان یک مؤلفه مهم در هویت‌بخشی فردی و اجتماعی ـ ملی، عامل مؤثری ...  بیشتر
تبیین بنیادهای علت وجودی و بقای کشور (مطالعه موردی: ایران)
3. تبیین بنیادهای علت وجودی و بقای کشور (مطالعه موردی: ایران)

محمدرضا حافظ نیا؛ پیروز مجتهدزاده؛ ابوالفضل کاوندی کاتب

دوره 13، شماره 49 ، بهار 1391، ، صفحه 3-28

چکیده
  کشور دربرگیرندة واحدهای سیاسی ـ جغرافیایی مستقلی است که برجسته‌ترین تقسیم‌بندی جهان کنونی را شکل می‌دهند و این پدیده هم‌زمان با شکل‌گیری سیاسی ایران در دورة هخامنشیان واقعیت پیدا کرد. اینکه چه عامل ...  بیشتر
تبیین جغرافیایی بنیادهای هویت ملی (مطالعة موردی: ایران)
4. تبیین جغرافیایی بنیادهای هویت ملی (مطالعة موردی: ایران)

محمدباقر قالیباف؛ محمدهادی پوینده

دوره 12، شماره 45 ، بهار 1390، ، صفحه 3-24

چکیده
  هویت ملی عبارت است از مجموعه عناصر و مؤلفه‌های مشترک یک ملت مستقل که افراد ملت نسبت به آنها خودآگاهی یافته‌اند و به واسطة آنها به یکدیگر احساس تعلق می‌کنند. در هر یک از رشته‌های علوم انسانی مرتبط با ...  بیشتر
کنکاشی در تأثیرات متقابل جغرافیای فرهنگی ایران و مصر
5. کنکاشی در تأثیرات متقابل جغرافیای فرهنگی ایران و مصر

معصومه نصیری

دوره 8، شماره 32 ، زمستان 1386، ، صفحه 77-98

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی تأثیرات متقابل فرهنگی و سیاسی ایران و مصر است. نگارنده در پی پاسخ به این سؤال است که ایران و مصر، به عنوان دو کشور برخوردار از مرزهای سرزمینی، میراث سیاسی و هویت فرهنگی ویژه، چه تأثیری ...  بیشتر