سازه‌های جای‌نام‌ساز در کده‌نام‌های ترکیبی ایران و نقش آنها در ایجاد هویت فرهنگی و ملی
1. سازه‌های جای‌نام‌ساز در کده‌نام‌های ترکیبی ایران و نقش آنها در ایجاد هویت فرهنگی و ملی

مجید طامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

چکیده
  چکیده: در میان عوامل گوناگونی که سبب تشکیل و قوام یافتن هویت برای یک جامعه می‌شود زبان نقش ویژه‌ای را ایفا می‌کند. در این میان، جای‌نام‌ها یا همان نام مکان‌های جغرافیایی نقش ویژه‌ای دارند. در این نام‌های ...  بیشتر
سازه‌های جای‌نام‌ساز در کده‌نام‌های ترکیبی ایران و نقش آنها در ایجاد هویت فرهنگی و ملی
2. سازه‌های جای‌نام‌ساز در کده‌نام‌های ترکیبی ایران و نقش آنها در ایجاد هویت فرهنگی و ملی

مجید طامه

دوره 22، شماره 85 ، بهار 1400، ، صفحه 71-90

چکیده
  در میان عوامل گوناگونی که سبب تشکیل و قوام هویت یک جامعه می‌شود؛ زبان نقش ویژه‌ای را ایفا می‌کند. در این میان، جای‌نام‌ها یا همان نام مکان‌های جغرافیایی نقش مهمی دارند. در این نام‌های جغرافیایی می‌توان ...  بیشتر
هویت ملی و نوزایی فرهنگی در شاهنامه
3. هویت ملی و نوزایی فرهنگی در شاهنامه

حسین منصوریان سرخگریه

دوره 10، شماره 38 ، تابستان 1388، ، صفحه 75-99

چکیده
  تمامی مؤلفه‌های چهارگانة هویت ملی، اعم از دین، زبان، تاریخ و اساطیر، در شاهنامه مورد توجه قرار گرفته است. ازآنجایی‌که هویت ملی برخاسته از دو منشأ سیاسی و فرهنگی است، می‌توان دین و تاریخ را منشأ سیاسی ...  بیشتر
بررسی مقایسه‌ای هویت ملی از دیدگاه محمود افشار و رشید یاسمی
4. بررسی مقایسه‌ای هویت ملی از دیدگاه محمود افشار و رشید یاسمی

داریوش قمری(قنبری)

دوره 4، شماره 15 ، پاییز 1382، ، صفحه 101-118

چکیده
  محمود افشار و رشید یاسمی دوتن از روشنفکران ابتدای قرن کنونی هجری بودند که اندیشه‌های آنها نقش فراوانی در شکل‌گیری گفتمان وحدت ملی در ایران معاصر داشته است. آنها پیوندهای کهنی را که ملت ایران براساس ...  بیشتر