بررسی نقش جمهوری آذربایجان در ایجاد چالش‏های قومی در آذربایجان ایران
1. بررسی نقش جمهوری آذربایجان در ایجاد چالش‏های قومی در آذربایجان ایران

منصور صالحی؛ بهرام نوازنی

دوره 21، شماره 84 ، زمستان 1399، ، صفحه 101-118

چکیده
  جمهوری آذربایجان، به دلیل داشتن پیوندهای تاریخی با سرزمین ایران و نیز قرار گرفتن در موقعیت مکانی دارای اهمیت ژئوپلیتیکی و سوق‌الجشی است که بر نقش منطقه‏ای جمهوری اسلامی ایران اثر می‏گذارد، از دریچه‌ی ...  بیشتر