اصول سیاستگذاری هویتی در ج.ا.ا. در سپهر گفتمانی امام خمینی(ره)
1. اصول سیاستگذاری هویتی در ج.ا.ا. در سپهر گفتمانی امام خمینی(ره)

محمدرضا غلامی؛ جمال عرف

دوره 21، شماره 84 ، زمستان 1399، ، صفحه 119-136

چکیده
  اقوام در ایران چه قبل از تشکیل دولت ملی و چه بعد از آن همواره مورد توجه روشنفکران و نخبگان و نظام‌های سیاسی حاکم بوده‌اند. اقوام تا پیش از تثبیت دولت ملی در ایران بیشتر از سوی روشنفکران و عمدتاً در جهت ...  بیشتر
سیاستگذاری هویت ملی و الزامات راهبردی آن برای ایران
2. سیاستگذاری هویت ملی و الزامات راهبردی آن برای ایران

علی کریمی مله؛ ندا پارسا

دوره 20، شماره 77 ، بهار 1398، ، صفحه 3-20

چکیده
  این مقاله‌ی اکتشافی و نظری ـ تحلیلی اصول سیاستگذاری هویت ملی را به منظور ارائه الگویی برای کاربست آن بر ایران بررسی می‌کند. برای ادراک دقیق ماهیت سیاستگذاری هویت ملی آن را در چارچوب مسائل سیاستی بدخیم، ...  بیشتر