تبیین رابطه مدیریت محلی با ساختار سطح ملّی در دولت های متمرکز: مطالعه موردی جمهوری ترکیه
1. تبیین رابطه مدیریت محلی با ساختار سطح ملّی در دولت های متمرکز: مطالعه موردی جمهوری ترکیه

حسین سیف الدینی؛ ابراهیم رومینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

چکیده
  سازماندهی سیاسی فضا در جهان امروز اهمیت زیادی پیدا کرده است. پیدایش دولت مدرن و اقتضائات اداری،دیوانی و سیاسی دولت مدرن سطوح مختلف مدیریت های محلی در عصر سنتی را دگرگون کرد و حکومت ها ناچار از سازماندهی ...  بیشتر
تبیین رابطه مدیریت محلی با ساختار سطح ملّی در دولت‌های متمرکز: مطالعه موردی ترکیه
2. تبیین رابطه مدیریت محلی با ساختار سطح ملّی در دولت‌های متمرکز: مطالعه موردی ترکیه

ابراهیم رومینا؛ حسین سیف الدینی

دوره 22، شماره 85 ، بهار 1400، ، صفحه 159-180

چکیده
  سازمان‌دهی سیاسی فضا در جهان امروز اهمیت زیادی پیدا کرده است. در سطح تقسیمات کشوری و تفویض اختیار به مناطق به دلیل اقتضائات دیوانی و سیاسی، حکومت‌ها ناچار از سازمان‌دهی‌های جدیدتر با توجه به شرایط ...  بیشتر
«نظریه تاریخ ترک و زبان خورشید»؛ خوانشی گفتمانی از هویت ملی کمالیستی
3. «نظریه تاریخ ترک و زبان خورشید»؛ خوانشی گفتمانی از هویت ملی کمالیستی

قدرت احمدیان؛ محمدکریم محمدی

دوره 20، شماره 77 ، بهار 1398، ، صفحه 59-78

چکیده
  متعاقب فروپاشی امپراتوری عثمانی فرآیندی از بازتعریف هویت جمعی در جوامع مسلمان شروع شد که تحت تأثیرکمالیسم قرار داشت.کمالیسم با ارائه «نظریه تاریخ ترک و زبان خورشید» مدعی ارائه یک نظریه علمی است ...  بیشتر