آسیب‌شناسی جریان‌های فرهنگی نوپدید در ایران (مطالعه موردی عرفان حلقه)
1. آسیب‌شناسی جریان‌های فرهنگی نوپدید در ایران (مطالعه موردی عرفان حلقه)

محمدرضا تاجی اشکفتکی؛ ساسان ودیعه؛ رضا صفری شالی

دوره 21، شماره 84 ، زمستان 1399، ، صفحه 137-154

چکیده
  نوشتار حاضر با هدف مطالعه‌ی جامعه‌شناختی جریان‌های فرهنگی نوپدید و به‌منظور پاسخگویی به این سؤال انجام گرفته است که آموزه‌های عرفان حلقه، در کل دارای چه ماهیت و کارکردهایی بوده و به ‌تبع آن، چه آسیب‌های ...  بیشتر