مؤلفه‌های ایثار و شهادت در کتاب‌های درسی دوره‌ی متوسطه دوم
1. مؤلفه‌های ایثار و شهادت در کتاب‌های درسی دوره‌ی متوسطه دوم

سیروس محمودی

دوره 21، شماره 84 ، زمستان 1399، ، صفحه 67-84

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت محتوای کتاب‌های درسی دوره متوسطه دوم درخصوص توجه به مؤلفه‌های مفهومی ایثار و شهادت است. روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا است. جامعه‌ی پژوهشی شامل تمام کتاب‌های درسی ...  بیشتر
بررسی وضعیت مؤلفه‌های هویت ملی در کتاب‌های درسی پایه دوازدهم
2. بررسی وضعیت مؤلفه‌های هویت ملی در کتاب‌های درسی پایه دوازدهم

سیروس محمودی

دوره 20، شماره 78 ، تابستان 1398، ، صفحه 61-76

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مؤلفه‌های هویت ملی در کتاب‌های درسی پایه دوازدهم متوسطه نظری انجام‌ شده است. این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا است. جامعه آماری پژوهش، شامل همه‌ی کتاب‌های درسی پایه ...  بیشتر
ابعاد تربیت شهروندی در کتاب‌های دوره پیش‌دبستانی از دیدگاه مربیان این دوره
3. ابعاد تربیت شهروندی در کتاب‌های دوره پیش‌دبستانی از دیدگاه مربیان این دوره

سیدمحسن عزیزی؛ منصوره مختاری؛ محمدجواد لیاقتدار

دوره 15، شماره 59 ، پاییز 1393، ، صفحه 31-54

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تحقق ابعاد تربیت شهروندی در کتاب‌های درسی دوره پیش‌دبستانی از دیدگاه مربیان این دوره انجام شده است. ماهیت پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیة ...  بیشتر
کتاب‌های درسی و هویت ملی (فراتحلیل مطالعه‌های انجام شده دربارة کتاب‌های درسی)
4. کتاب‌های درسی و هویت ملی (فراتحلیل مطالعه‌های انجام شده دربارة کتاب‌های درسی)

فروزنده جعفرزاده پور

دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1389، ، صفحه 31-54

چکیده
  برای ایجاد و تقویت ملی در نسل آیندة یک کشور، نهاد آموزش و پرورش، ابزارهای سه‌گانة فضای آموزشی، معلم و کتاب‌های درسی را دراختیار دارد. از آنجا که کتاب‌های درسی به‌صورت متمرکز تدوین شده و به طور یکسان ...  بیشتر