برداشت‌های سیاستی و اجرایی از اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1. برداشت‌های سیاستی و اجرایی از اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حمید هوشنگی

دوره 21، شماره 84 ، زمستان 1399، ، صفحه 3-24

چکیده
  هویت یک مسأله پیچیده و چند لایه است به‌ویژه هویت در جامعه ایرانی که به دلایل مسائل تاریخی و حضور در گذرگاه مهم جهان از پیچیدگی بالاتری برخوردار است. بعد زبانی به‌عنوان بخش مهمی از هویت ایرانیان است که ...  بیشتر
فرهنگ زبانی در گفتمان مشروطیت (با تأکید بر قانون اساسی و مصوبات مجلس اول مشروطه)
2. فرهنگ زبانی در گفتمان مشروطیت (با تأکید بر قانون اساسی و مصوبات مجلس اول مشروطه)

حبیب اله فاضلی

دوره 16، شماره 61 ، بهار 1394، ، صفحه 3-24

چکیده
  پرداختن به رابطه زبان و سیاست در دورة مدرن با تأکید بر فرهنگ زبانی گفتمان قانون اساسی مشروطه موضوع این مقاله است. ایده (فرضیه) مقاله این است که علت اصلی خوانش‌های سیاسی و تفسیرهای وارونه از زبان و جایگاه ...  بیشتر
سیاست‌گذاری اجتماعی و هویت‌سازی ملی؛ فراگیری سیاست‌های کلان اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3. سیاست‌گذاری اجتماعی و هویت‌سازی ملی؛ فراگیری سیاست‌های کلان اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

علی کریمی؛ سمیه قاسمی طوسی

دوره 15، شماره 58 ، تابستان 1393، ، صفحه 25-48

چکیده
   این مقاله با این مفروض که هویت‌سازی ملی امری دائماً در حال شدن و مستلزم بازتولید همیشگی است، نسبت بین سیاست‌گذاری اجتماعی و هویت‌سازی را به‌ویژه در جوامع متنوع مطالعه می‌کند. نوشته حاضر که با روش ...  بیشتر
هویت مطلوب در بستر الگوی بومی پیشرفت (با رویکردی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
4. هویت مطلوب در بستر الگوی بومی پیشرفت (با رویکردی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

میثم بلباسی؛ شهرام اسفندیار

دوره 14، شماره 56 ، زمستان 1392، ، صفحه 95-119

چکیده
  در باب الگوهای بدیل پیشرفت کنکاش‌های علمی بسیاری صورت گرفته است، اما یکی از حوزه‌های مغفول، حوزۀ ارتباط وثیق هویت با الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت می‌باشد. از این‌رو، بیان الگویی از هویت متناسب با روح ...  بیشتر
بازشناسی هویت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
5. بازشناسی هویت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سیدمحمد رضایی؛ محمدصادق جوکار

دوره 10، شماره 40 ، زمستان 1388، ، صفحه 53-88

چکیده
  قوانین اساسی به‌عنوان برآیند هویت ملی، خواست و ارادة مردم هر کشور به‌شمار می‌رود که رابطه و جایگاه مردم با همدیگر و با نظام سیاسی و اهداف آرمان‌های کشور را مشخص می‌نماید. از این‌رو در پژوهش حاضر در ...  بیشتر
هویت مدنی در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران
6. هویت مدنی در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران

فرزاد پورسعید

دوره 7، شماره 26 ، تابستان 1385، ، صفحه 27-54

چکیده
  مقاله‌ی حاضر به تبیین مؤلفه‌ها و ویژگی‌های اساسی «هویت مدنی» و بازخوانی و فهم قوانین اساسی ایران در پرتو این مؤلفه‌ها می‌پردازد. بر این اساس، هویت مدنی نوعی شناسه فرض می‌شود که افراد و گروه‌ها ...  بیشتر