مطالعة ظرفیت و جایگاه مؤلفه‌های فانتزی داستان‌های عامیانة ایرانی در هویت‌سازی انیمیشن ملی
1. مطالعة ظرفیت و جایگاه مؤلفه‌های فانتزی داستان‌های عامیانة ایرانی در هویت‌سازی انیمیشن ملی

پیام زین العابدینی؛ بهاره امیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

چکیده
  بخشی از تاریخ و فرهنگ هر ملت بر پایة ادبیات و داستان‌های نقلی و شفاهی است که از آن به عنوان فرهنگ عامیانه نام برده می‌شود. مردم از ویژگیهای فانتزی و خیالی این حکایتها لذت برده و بر ماندگاریشان همت گمارده‌اند. ...  بیشتر
مطالعه ظرفیت و جایگاه مؤلفه‌های فانتزی داستان‌های عامیانه ایرانی در هویت‌سازی انیمیشن ملی
2. مطالعه ظرفیت و جایگاه مؤلفه‌های فانتزی داستان‌های عامیانه ایرانی در هویت‌سازی انیمیشن ملی

پیام زین العابدینی؛ بهاره امیری

دوره 22، شماره 85 ، بهار 1400، ، صفحه 139-158

چکیده
  بخشی از تاریخ ملت‌ها بر پایه‌ی داستان‌های نقلی و شفاهی است که از آن با عنوان فرهنگ عامیانه نام‌برده می‌شود. مردم از فضای خیالی این حکایت‌ها لذت برده و بر ماندگاری‌شان همت می‌گمارند. پویا‌نمایی توانایی ...  بیشتر